ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети ноември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1968 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За жалбоподателят Община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат Б., надлежно упълномощен, с представено на л.156 пълномощно

За ответникът началник на СГКК Бургас, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованите страни К.Я.П. - Т., С.Я.К., Я.С.К., П.Я.П., И.И.М., Д.Т.Д., Д.Р.М., Д.Г.Б., Н.П.Н. и К.И.П., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За заинтересована страна „Инвестбилд“ ООД, редовно призована, не се явява представител

Заинтересована страна М.Я.К. не се явява.

 

Съдът установи, след справка в Национална база данни „Население“, че заинтересованата страна М.Я.К., която не е получила призовка, е починала на 17.09.2006г. и е оставила само един наследник по закон – Я.С.К.. Същият на самостоятелно основание е конституиран като заинтересована страна и е редовно призован.

 

По делото призовка не е била връчена и на представител на заинтересованата страна „Инвестбилд“ ООД, като съобщенията са изпращани на адреса на управление, вписан в Търговския регистър. Същевременно обаче, съгласно докладна записка на съдебния деловодител Д. К. и въз основа на отбелязвания на призовката, върната в цялост, които са направени от длъжностно лице – призовкар, се установява, че двамата споменати служители са провели разговор с един от двамата управители на дружеството, а именно Т. Б., като длъжностното лице - призовкар е провело този разговор на 18.11.2016г., а съдебния деловодител на 28.11.2016г. В двата случая управителят на фирмата е заявил, че се счита за известен за провеждането на съдебното заседание на днешната дата, като пред съдебния деловодител е потвърдил за обаждането, което е получил на 18.11.2016г. По тази причина съдът приема, че търговското дружество е надлежно уведомено. Такъв способ е регламентиран в АПК, а отделно от това самият управител е заявил при двата разговора, че се намира в чужбина, тъй като дружеството осъществява търговска дейност и в друга държава и на адреса на управление в РБългария действително не може да бъде намерен никой.

 

По изложените съображения следва да се заличи в списъка за призоваване заинтересованата страна М.К.. Поради това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА от списъка за призоваване М.Я.К..

 

АДВОКАТ Б. – Да се даде ход на делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба на Община Поморие, подадена чрез кмета на общината, против заповед № 18-7304/13.09.2016г. на началника на СГКК Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Поморие, изразяващо се в промяна границите на съществуващи обекти, изрично посочени в заповедта на л.31 и л.32 от делото, като обжалването е по отношение на имот с идентификатори 57491.502.302 и имот 57491.502.523.

 

АДВОКАТ Б. – Поддържам подадената от община Поморие жалба. Считам, че не са налице посочените основания за извършеното с нея изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър, а именно чл.51, ал.1, т.2, във вр. чл.54, ал.1 от ЗКИР. Считам за неправилни констатациите в заповедта, че е налице несъответствие на границите между поземлени имоти с идентификатор, 57491.502.302, 57491.502.523, 57491.502.533 и 57491.502.558 от една страна и от друга страна регулационните линии по действащия ПУП на гр.Поморие. Твърдим, че одобрените изменения на кадастралната карта не съответстват на действащия ПУП на гр.Поморие досежно посочените в заповедта имоти и по-конкретно имоти с идентификатори 57491.502.305 и 57491.502.523.

Във връзка с това наше твърдение, моля да бъде допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза, като моля, с оглед процесуална точност и прецизност, да ни бъде даден срок за представяне на молба, с копие до ответника, с конкретно формулирани задачи към съдебно-техническата експертиза .

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно подробен списък на л.5-9 вкл. от делото.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес да представи по делото конкретно формулирани въпроси към съдебно-техническата експертиза, която иска да бъде назначена.

ДАВА възможност на всички страни, в същия срок, в писмен вид да изчерпят всички свои доказателствени искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.01.2017г. от 11.15 ч.,  за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.23 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: