ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и осми март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1968 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:03 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат Б., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник на СГКК Бургас, редовно призован, не се явява представител.

За заинтересована страна „Инвестбилд“ ООД, редовно призована, няма представител.

Заинтересованите страни К.Я.П. - Т., С.Я.К., Я.С.К., И.И.М., Д.Т.Д., Д.Г.Б., Д.Р.М., К.И.П., Л.П.П., С.П.Е., Б.П.П. и Т.Н.А., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Явява се вещото лице М.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Б. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 13.03.2015г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради това съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Инж.М.П.М., 54г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Представил съм заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – Преди отговора на въпрос 5 в заключителната част – отбелязали сте ПИ 57491.502.55, на втория ред отдолу нагорен.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – На последната страница от заключението, при отговора на въпрос №5 вместо ПИ 57491.502.55, да се чете 57491.502.558.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – На комбинираната скица сте изчертали по продължение на ул. Княз Борис І червена линия, Приложение 2. Какво е означено с тази линия?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – На скицата към заключението, Приложение 2, с червена линия съм изчертал действащата улична регулация. При изготвянето на скицата съм взел извадка от плана за уличната регулация на община Поморие. Уличната регулация не се променя.

В случая става въпрос за делба на парцел и уличната регулация не се променя.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – По отговорите на въпрос №1 ще ви задам няколко уточняващи въпроса.

В какво се състоят различията по отношение на УПИ ІІ-1120, 1121, 1122,1123 в кв. 79 между действалия до влизане в сила на заповедта от 2010г. и след влизането й в сила? Според отговора на експертизата с посочената заповед се отделя отделно УПИ ХІІІ-1121, с площ от 188 кв.м. В този случай има ли придаване на площи, в случая 11 кв.м?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Посочил съм в констативната част на заключението, че уличната регулация, с проекта за делба на това въпросно УПИ, няма изменение на уличната регулация. Тя е такава, каквато е одобрена с регулационния план на гр. Поморие. Става въпрос за промяна вътре на този парцел.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – По отговора на въпрос №2 – площта на имот №1121 по плана от 2010г. е 185 кв.м, а площта на УПИ ХІІІ-1121 е 188 кв.м? От къде е тази разлика?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Отговорил съм – била е 185 кв.м, с УПИ-то става 188 кв. има разлика от 3 кв.м.

Тук става въпрос за поземлен имот, който е 185 кв.м. Разликата идва от кадастъра и регулация, придаваема част от улицата. Самата улична регулация не е променяна с проекта. С процесния проект за регулацията на УПИ ІІ-1122, 1123 се променя само в УПИ, а това, че не е приложена регулацията не мога кажа защо. Не е приложена уличната регулация, имотната граница не приложена в момента.

Никъде не съм казал, че уличната регулация е приложена.  Отговорил съм едно към едно, написал съм го в съкратена форма. УПИ е имот от регулацията.

ВЪПРОС на СЪДА – Не е логично нищо да не е променяно, а после да стане по-голям парцелът, от къде идват тези 3 кв.м?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Ние говорим за поземлен имот и за УПИ. Регулацията, ако не е проведена регулацията, не могат да бъдат равни, а тя не е проведена.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – По отговорът на въпрос №4 съответстват ли одобрените с обжалваната заповед изменения на действащия регулационен план на гр.Поморие ?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Промяната се прави по регулационните линии, по неприложената регулация.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Планът от 2010 г. не е процедиран. Има издадена заповед, но няма решение на ЕСУТ. В община Поморие този план не е процедиран.

АДВОКАТ Б. – Ако мога да поясня, водеше се дело преди 1-2 години по оспорване на тази заповед. Тя не беше обявявана, обжалваха я, започна дело. Съдът прие, че заповедта е влязла в сила въпреки, че има неприключила процедура, съдът е приел, че тя е действаща.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Въпросният проект не е разглеждан от ЕСУТ.

ВЪПРОС на СЪДА – Въпросът е кадастралната граница съвпада ли с уличната регулация?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Изменението на кадастъра съвпада с действащата улична регулация.

ВЪПРОС на СЪДА – Целият проблем е тези 11 кв.м, които са придадени точно от улицата ли са?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – В т.5 от заключението съм описал колко квадрата към кого са придадени, например 2 кв.м. към ПИ 57491.502.55 от 11 кв.м., след изменението на кадастралната карта отиват.

 

Съдът предяви на вещото лице и страната скицата на л.206 от делото

 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – С процесната заповед кадастралната граница съвпада с уличната регулация, която отдавна е приета, но не е приложена. До процесната заповед границата по кадастъра съгласно комбинирана скица на л.206 е отбелязана с черен цвят и по отношение на имот 302 е леко начупена.

С процесната заповед се променя и имот №558, от него се отнемат части.

ВЪПРОС на СЪДА – Според уличната регулация, която е отдавна приета, както казахте, следва ли тези 11 кв.м. да са част от улицата?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Те винаги са били придаваема част, но не е приложена регулацията. Ако беше приложена регулацията и изпълнени регулационните сметки, това нямаше да го има.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – Оспорената заповед по отношение на имот №302 е записано, че преди промяната е 493 кв.м и след промяната е същата площ. Вярно ли е записано, че липсва промяна за имот №302, след като казахте, че кадастъра е по приложената регулация?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Има разлика, но мисълта ми е, че при изменение на кадастралната карта се засягат други имоти и може да е компенсирана от други имоти. Приложил съм комбинирана скица, като съм работил по проекта за изменение на кадастралната карта, скицата на л.34 от делото, виждате къде отиват. Площта е придадена на друго място.

Проблемът е в това, че регулацията не е приложена, а според закона изменението на кадастралната карта става по тази регулация, която в случая не е приложена.

АДВОКАТ Б. – Нямам повече въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

АДВОКАТ Б. – Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Б. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите подадената от Община Поморие жалба, като отмените оспорената заповед на началника на СГКК Бургас като незаконосъобразна.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.28 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: