ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 20.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети юни                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1968 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат Б., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник на СГКК Бургас, редовно призован, не се явява представител.

За заинтересована страна „Инвестбилд“ ООД, редовно призована, няма представител.

Заинтересованите страни К.Я.П. - Т., И.И.М., Д.Т.Д., Д.Г.Б., Д.Р.М., К.И.П., С.П.Е., Б.П.П., Т.Н.А., С.Я.К., Я.С.К. и Л.П.П., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

АДВОКАТ Б. – Моля да се даде ход на делото в днешното съдебно заседание.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило писмо от община Поморие на 23.05.2017г., придружено с извлечения от ПУП-ПР за имоти, подробно изброени на л.230 от делото., заповед РД-16-487 от 05.12.1988г. на председателя на Общински народен съвет Поморие, към която е приложена скица, както и представени след предходното заседание, писмо от същата община от 05.06.2017г.

 

АДВОКАТ Б. – Нямам други искания по доказателствата. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото писмо от жалбоподателя с вх.№ 5233/23.05.2017г. ведно с приложените към него писмени доказателства, както и писмо от същата страна с вх.№5708/05.06.2017г.

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Б. – Моля да уважите жалбата като основателна и доказана и да отмените оспорената от нас заповед на началника на СГКК Бургас. Моля при постановяване на съдебния акт, да съобразите представените от нас писмени бележки.

Моля за присъждане на разноски.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.55 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: