ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 20.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесети април                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1968 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СОФИЙСКИ ИМОТИ” ЕАД, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А. Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 119 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни данъци и такси” при ОБЩИНА ПРИМОРСКО, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         В съдебната зала се явява адв.З.Р., който представя пълномощно изходящо от Община Приморско и подписано от кмета на Община Приморско, като в тази връзка съдът КОНСТАТИРА, че страна в настоящото дело не е нито Община Приморско, нито нейният кмет, поради което следва да се приеме, че надлежният административен орган Директор на Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско не изпраща представител.

         Съдът ВЪРНА на адв.Р. представеното адвокатско пълномощно.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.Д.Ж..

 

         Юрисконсулт Г.: Няма пречки да се даде ход на делото.

        

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт Г.: Нямам възражение по изслушване на експертизата.

 

         Съдът

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

         Ж.Д.Ж. - българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

        

         Юрисконсулт Г.: Запознахте се със схемата, която е представена по делото на лист 13 от директора на „Чистота и озеленяване” за разположението на контейнерите в района. Видяхте ли тази схема в оригинал в Община Приморско?

         Видяхте ли заповедта, въз основа на която тя е издадена на основание чл.63, ал.2 от ЗМДТ, тъй като всяка година кметът на района със заповед определя границите и районите, в които да се извършват тези услуги. Въпросът е дали видяхте заповедта.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При проверката, която съм направила в Община Приморско в общинското предприятие „Чистота и озеленяване” не ми беше представена в оригинал скицата, за която става дума, включително и заповедта, с която е одобрена тази схема на районите за разположението на контейнерите.

 

         Юрисконсулт Г.: На място проверихте ли дали има такива контейнери?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, нямах такава задача.

 

         Юрисконсулт Г.: Заключили сте, че имотът се обслужва от три контейнера тип „бобър” и това от тази схема ли го установихте?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това съм установила от схемата и от справките, давани от общинското предприятие във връзка с извършваните дейности „Сметосъбиране и сметоизвозване”.

 

         Юрисконсулт Г.: Нямам повече въпроси.

 

Съдът, като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 360 лева, 300 лева от които да се изплатят от внесения депозит, а разликата от 60 лева следва да бъде внесена от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         Юрисконсулт Г.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

         Юрисконсулт Г.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата по съображенията подробно изложени в нея. 

         Моля с решението Ви да бъде отменен изцяло АУЗД, тъй като всъщност приложимият процесуален закон е ДОПК, по който предмет на обжалване е първоначалния акт, а първоначалният акт страда от пороци, които не могат да се санират с потвърдителното решение.

         В случай, че не уважите искането ни за отмяна изцяло, моля да постановите решение, с което да измените акта. Считаме, че са налице предпоставките на чл.18, ал.4 от Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Приморско, съгласно който текст, когато не е доказано извършване на услугата от общината, ТБО не се събира. Или да бъде намален размерът на ТБО, като се вземат предвид компонентите на услугите, които формират ТБО, но за които няма доказателства, че са осъществени като услуга от Община Приморско.

 

         Представям писмени бележки и списък за направените разноските, които моля да ни бъдат присъдени.

 

         Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: