ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 26.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести януари                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1968 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ГАЛАТЕЯ 2002” ЕАД, редовно уведомен, представлява се от А. Г. на длъжност началник отдел „Правен” в „Софийски имоти” ЕАД, която представя пълномощно. 

А. Г.: Представям удостоверение за актуално състояние на „Софийски имоти” ЕАД, видно от което жалбоподателят по настоящото дело „Галатея 2002” ЕАД се преобразува, като се прекратява чрез вливане в „Софийски имоти” ЕАД, поради което правя искане жалбоподателят „Галатея 2002” ЕАД да бъде заличен като страна в производството и на негово място да бъде конституирано дружеството „Софийски имоти” ЕАД и всички съобщения и книжа по делото да се връчват на адреса на „Софийски имоти” ЕАД в гр.София, ул.****.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни данъци и такси” при ОБЩИНА ПРИМОРСКО, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

        

СЪДЪТ,

Като взе предвид направеното изявление от г-жа Г. -  пълномощник на „Софийски имоти” ЕАД, както и представеното удостоверение от Агенцията по вписванията, видно от което към настоящия момент жалбоподателят „Галатея 2002” ЕАД е прекратено дружество, поради извършено вливане в „Софийски имоти” ЕАД, намира че са налице основания този жалбоподател да бъде заличен като страна в производството и на негово място да бъде конституиран „Софийски имоти” ЕАД, поради което съдът

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА като жалбоподател в производството „Галатея 2002” ЕАД.

КОНСТИТУИРА на позицията на жалбоподател „Софийски имоти” ЕАД.

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – г-жа Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – г-жа Г.: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства. Няма да правя доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания акт за установяване на задължения по декларация.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че в обстоятелствената част на депозираната жалба жалбоподателят е изложил доводи, с които е оспорил както размера на задължението за данък „Недвижими имоти” и за такса „Битови отпадъци”, но също така е оспорил и дължимостта на такса „Битови отпадъци” по нейното основание, като в тази връзка е възразил, че Община Приморско не е извършвала услугите включени в таксата „Битови отпадъци”, поради което и с оглед на така направеното фактическо възражение, съдът намира за необходимо по делото да бъде назначена експертиза, която да установи това спорно обстоятелство, поради което и на основание чл.171, ал.2, изречение второ от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА комплексна съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с представените по делото доказателства, а при необходимост и с такива, съхранявани в администрацията на Община Приморско, да отговори на въпросите - дали през 2013г. от страна на Община Приморско са били извършвани дейностите включени в такса „Битови отпадъци”, касаещи

     имота на жалбоподателя, представляващ недвижим имот -  земя и сгради, находящи се в гр.К**, местност ”***”, както и вещото лице да определи размера на дължимите задължения за такса „Битови отпадъци” и данък недвижими имоти за 2013г.

 

Експертизата да се изготви от вещото лице Ж.Ж. при депозит в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 20.04.2015г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се уведоми след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: