ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,20.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети януари                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1967 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.05 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Сдружение „Манастирско настоятелство Голямобуковски манастир „Свети Живоприемен източник” ИПБЦ, редовно призован, се представлява от законния представител - председател на управителния съвет на сдружението Я.С.И. и от представител по пълномощие адвокат М. - САК, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника началник на РО НСК Бургас към РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против решение за предоставяне на достъп до обществена информация № ДК-R7-Б-1 от 09.09.2014г. на началника на РО НСК Бургас при РДНСК ЮИР, с което е отказан достъп до обществена информация, за предоставяне на копие от констативен протокол от назначена комисия от кмета на Община Средец за установяване състоянието на недвижим паметник на културата с местно значение манастирски комплекс „Свети Живоприемен източник” с. Голямо буково, община Средец, съдържащ се в преписка ОСР 840 на РО НСК Бургас.

 

АДВОКАТ М. – Поддържаме жалбата. Представям становище във връзка с направеното искане за представяне на копие на констативен протокол за назначена комисия от кмета на община Средец за установяване състоянието на недвижимия паметник на културата „Манастирски комплекс „Живоприемен източник” в с. Голямо Буково. Моля, да приемете решение на Окръжен съд Бургас – фирмено отделение относно вписването в регистъра на юридическите лица на Манастирското настоятелство при Голямобуковски манастир „Свети Живоприемни източник-ИПБЦ”, от което е видна процесуалната легитимация на жалбоподателя да подава искане за предоставяне на информация и във връзка с последвалия отказ от началника на РО НСК Бургас.

Предоставям също доказателства от писмо от Областна дирекция по безопасност на храните, от което е видно, че манастирът е регистриран като животновъден обект за отглеждане на свине, както и че по време на проверката са констатирани нарушения на закона за ветеринаромедицинска дейност. С назначаването си за игумен през 1990г. епископ Е., изцяло е отдаден на работата си по възстановяването на манастира цели 20 години, а с грубото му отстраняване е назначен нов игумен – В.Д., който е назначен от Сливенската митрополия, който е погълнат изцяло от работата си по личната си ферма. И в подкрепа на горецитираното е писмо от 13.01.2015г. на директора на Регионалната дирекция по горите Бургас, от което се установяват административни нарушения, за които са съставени два акта, за извършена незаконна сеч без разрешение за това. Моля, да приемете документи от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби от които е видно, че за Я. С. не са открити такива документи, докато за разлика от него за сливенския митрополит Й. има. Считаме, че тези доказателства имат връзка, защото отговора, който са изпратили от Сливенската митрополия до РО НСК Бургас е именно от митрополит Й.   

Моля, да отмените отказа. Смятаме, че е незаконосъобразен и моля да го отмените като такъв. Моля, да отмените постановеното решение за отказ.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата. По отношение на доказателствените искания и представените доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя считам, че същите са неотносими към спора. Решението на съда, в което е вписан като юридическо лице е относимо, а другите са неотоносими към съществото на спора и моля да не ги цените.

Представям писмо от началника на РО НСК Бургас до Сливенската митрополия, с което се изисква тяхното становище по направеното искане и писмо - отговор на Сливенската митрополия, с която изрично е дадено несъгласие за предоставяне на информацията. Моля, същите да бъдат приети като доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя в днешното съдебно заседание решение №1 от 24.03.2010г. по фирмено дело 38/2010 г. на Окръжен съд Бургас, писмо №1814/19.09.2012г на директора на ОДБХ Бургас, писмо на председателя на Комисия за обявяване на принадлежност на български гражданин към ДС и разузнавателните служби на БНА, писмо от ст.специалист- горски инспектор в РДГ Бургас, както и представените с жалбата и допълнителна молба вх.№7600/07.10.2014г. от Я. И. доказателства, както следва: молба от 16.10.2014г. до гл.редактор на национален рекламно-информационен вестник гр.Кюстендил, заповед № РД-10-600/3.Х.1984г. на ИК на ОНС Бургас, молба до директор на Окръжна дирекция „Културно и историческо наследство” гр.Бургас от 12.11.1984г., писмо изх.№436/14.06.83г. на Окръжна дирекция „Културно-историческо наследство” (КИН) Бургас, предложение изх.№ 801/20.10.83г. на директора на ОД КИН, становище на областна комисия по духовно развитие за дейността на монах Е., писмо ОНС Бургас рег.№ 08-04-5/10.09.90г., служебна бележка, молба от Я. С. до Първия секретар на ЦК на БКП от 11.5.1989г., писмо №8013/29. на ДС на НРБ, молба от Я.С. до приемната на Държавния и министерския съвет на НРБ, писмо №9375/31.10.2000г., молба рег.№92-107/15.07.04г. до Министър-председателя на РБ, жалба до министър-председател на РБ от 25.08.2004г., жалба до обл.управител Бургас рег.инд.92-00-125/29.09.2014г., писмо от 5.06.1989г., заповед №1/01.01.1991г., заповед № 1/01.09.1990г. на Голямобуковски манастир, писмо от 24.02.1984г. до Светия синод, удостоверение №187/19.07.84г., писмо № 483/06.03.2004г. на НИПК, писмо изх.№33-НН-0040/10.02.2011г. на ГД „Инспекторат за опазване на културното наследство”, протокол от 24.11.2000г. на Община Средец, молба до Районна прокуратура Средец вх.№ 594/18.06.12г., заповед №284/17.05.2011г. на кмет на община Средец, писмо изх.№33-00-25/01.06.2012г. на кмета на Община Средец, писмо изх.№55-00-Ж-205/04.09.2012г. на РЗИ Бургас, копие от публикация в интернет от 29.1.2012г., писмо №1575/17.04.1984г. на НИПК, Доклад от Н. К., жалба до обл.управител рег.№92-00-125/29.09.14г., жалба до МС на РБ и Патриарх Н*** от 09.09.2014г., писмо от Св.синод №959/30.09.2014г., писмо изх.№92-00-169(1) от 16.01.2002г. на Министерство на културата, писмо №53/3.05.1989г. на Комитета за култура, жалба вх.№113/11.01.2013г. до районен съд Средец, определение № 65/16.01.2013г. на районен съд Средец, жалба вх.№33-00-7/23.01.2013г. до община Средец, писмо изх.№33-00-2/25.01.2013г. на кмета на Община Средец, писмо № 9375/31.10.2000г. на НИПК, копие от снимков материал, жалба до Районна прокуратура Средец от 02.07.2014г., писмо изх.№684/07.07.2014г. на районна прокуратура Средец и Окръжно на Св.синод.

ПРИМА представените от ответника в днешното съдебно заседание писмени доказателства - писмо на началник РО НСК Бургас до Сливенския митрополит и отговора на Сливенския митрополит на същото писмо.

 

АДВОКАТ М. – Няма да сочим други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М. – Възниква въпроса това ли е основната причина за това, отново под диктовката на сливенския митрополит Й. и трябва ли да ни съпътства цели 25 години в българското общество такъв ред на  неоказване на съдействие или това да бъде просто под диктовката на властимащите. Кой има интерес да прикрива за гражданското общество истините през тези 25 години на прехода от тоталитаризма към демокрация. Моля, да отмените отказа и да бъде доставен достъп до исканата от доверителя ми информация. В момента в манастира се извършват редица нередности и никой не обръща внимание на това - сградата се руши, отглеждат се свине, краде се ток, сече се дървесина. Ако прецените, че всичко това има отношение и в тази връзка отец Е. има връзка с това, то за това моля да му бъде предоставен такъв достъп.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна, като считам, че началника на РО НСК Бургас се е произнесъл законосъобразно, постановявайки оспореното решение тъй като настоящото попада в хипотезата на чл.37, ал.1, т.2 от ЗДОИ представляваща отрицателна предпоставка за достъп до информацията. В тази насока е необходимо да се посочи, че административния орган е преценил, че информацията засяга интересите на трети лица и след като е изискал тяхното съгласие и полученото изрично несъгласие за предоставянето му, административния орган е постановил един законосъобразен административен акт.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: