ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 21.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи ноември               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1966 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.П.С., редовно уведомен,  не се явява. За него се явява адв. М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

         За ОТВЕТНИКА по жалбата – Началник на „Митница Бургас”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба срещу Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 12/07.07.2014г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение № 509/16.10.2014г. на директора на Агенция Митници”.

Към делото е приложена административната преписка по която е издадена оспорената заповед.

С молба-уточнение от 21.10.2014г., жалбоподателят е представил Решение № 509/16.10.2014г. на директора на Агенция Митници, с което е потвърдено изрично оспореното постановление, тъй като в жалбата си жалбоподателят е посочил, че то е било мълчаливо потвърдено.

 

АДВ. М.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по така изложения доклад. Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Моля да бъдат приети представените писмени доказателства. Представям Ви копие на Решение № 509/16.10.2014 г. предвид факта, че преписката е изпратена преди издаване на решението.

АДВ. М.: Във връзка с обстоятелството, че административният орган е представил преписката преди изричното си произнасяне с решение от 16.10.2014 г., което е подписано от друго лице различно от компетентното по закон - директор на Агенция Митници, а именно Б.А. без обозначение на длъжността, моля да се изиска посоченият в решението акт  - заповед за заместване № 960/09.10.2014 г., с оглед преценка за компетентността.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам, че е видно в представеното решение поставеният печат „за директор на Агенция „Митници”, като изрично е записано качеството му.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства изпратени от административния орган преписка по издаване на оспорения акт, представеното с молба-уточнение на жалбоподателя от 21.10.2014 г., както и днес в съдебно заседание Решение № 509/16.10.2014 г. на зам. директор на Агенция „Митници”.

ЗАДЪЛЖАВА  в срок до следващо съдебно заседание ответникът да представи доказателства за компетентността на органа, издал Решение № 509/16.10.2014 г. по заместване.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.12.2014 от 11,10 часа, за която дата страните да се считат за редовно уведомени.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: