ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 30.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и трети ноември                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1965 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят З.В.П. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат К. от САК.

Ответникът- директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ не се явява, редовно уведомен.

 

Адвокат К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството по делото е образувано по повод жалбата на З.В.П. против Заповед ПЗ-571/16.09.2016 г., издадена от директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението Бургас, с която е наложено на жалбоподателя дисциплинарно наказание „Предупреждение“ за срок от три месеца.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на страните доказателствената тежест, както следва: в тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат К.: Поддържам изцяло жабата, като след като се запознах с материалите от административната преписка считам, че са налице и са допуснати и други съществени процесуални нарушения при издаване на обжалвания акт, които сами по себе си са достатъчно основание за отмяна на акта, а именно: нарушение на чл. 207, ал.8, т.1 от ЗМВР, по силата на която разпоредба служителят има право да се запознае със всички материали, които са използвани спрямо налагане на наказанието. На практика директорът не е запознал служителя П. с нито едно събрано доказателство по преписката, вкл. и със справката от проверката за дисциплинарното нарушение, отразени в докладната записка с рег. ПР-1846/12.08.2016г. от главен инспектор Борислав Митков, както и с предоставения запис на магнитен носител за разговора между П. и дежурния в Областна дирекция на МВР в деня на дисциплинарното нарушение, в което е отразено част от изпълнителното деяние на твърдяното нарушение. На второ място считам, че друго съществено нарушение на процесуалните правила за издаване на обжалваната заповед за наказание е това, че писмените обяснения на наказания служител са в нарушение на чл. 206, ал.1 от ЗМВР, във вр. с чл. 27 от Инструкция № 8121з-470/27.04.2015г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарните нарушения и налагане на дисциплинарните наказания на служители в МВР, тези обяснения не са били приети с резолюция и върху тях не е било отбелязана датата, длъжността и името на дисциплинарнонаказващия орган, в случая директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РД „ПБЗН“) Неспазването на този ред се равнява на липса на прието обяснение по реда на чл. 206 от ЗМВР. Да се приемат представените доказателства с административната преписка. Моля да задължи дисциплинарнонаказващия орган – директор на РД „ПБЗН“ да представи заверено копие от писмените обяснения с рег.№ ПР-1725/25.07.2016г., дадени от инспектор С.К.К., както и писмените обяснения с рег.№ ПР-1749/25.07.2016г. дадени от мл.експерт Д.И.К.. Тези писмени обяснения не са представени като част от административната преписка, а в същото време са посочени в докладната записка на гл.инспектор Борислав Мицов и според мен отразяват обстоятелства, които са пряко свързани с твърдяното дисциплинарното нарушение. Моля да бъде допуснат до разпит и призован чрез РД „ПБЗН“ Бургас инспектор С.К.К.. Считам, че с разпита на този свидетел ще бъде доказано извършено ли е част от предписаното на наказания нарушение, а именно, че не е предупредил инспектор К. за постъпилия сигнал на закъсалия автомобил на фирма „Бор Чвор“. Моля да задължите ответника да представи заверено копие на записа от дневника за постъпили сигнали и произшествия, водени в оперативния център, за датата 23.07.2016г., на който ден се твърди, че не е било извършено вписване от жалбоподателя на полученото съобщение, както и да го задължите да представи самия дневник за послужване, за справка и съпоставка. Това са исканията ми.

 

СЪДЪТ намира приложените по делото доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателни са и направените в днешното съдебно заседание искания за събиране на доказателства, доколкото посочените доказателства ще спомогнат за изясняване на делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложени в административната преписка доказателства по опис на л.11 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи заверени преписи от документите, налични в преписката по издаване на оспорения акт и неприложени по делото, в т.ч. заверено копие от писмените обяснения с рег.№ ПР-1725/25.07.2016г. дадени от инспектор С.К.К., както и писмените обяснения с рег.№ ПР-1749/25.07.2016г., дадени от мл.експерт Д.И.К..

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето С.К.К., който да бъде призован за следващото съдебно заседание чрез работодателя - РД „ПБЗН“ Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА, на осн. чл. 190 от ГПК, ответната страна да представи в 14-дневен срок от съобщението заверено копие от дневника за постъпили сигнали за 23.07.2016г., както и същият дневник в оригинал за проверка на съответствието му с представеното копие.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.01.2017г. от 11.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: