ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети януари                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1965 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят З.В.П. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат К. от САК.

Ответникът- директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се явява лично В.Г.В..

Явява се свидетелят С.К.К.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от ответната страна с приложени доказателства по опис, съобразно определението на съда от предходно съдебно заседание.

 

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

С.К.К., роден на ***г. в гр. Б., българин, български гражданин, неосъждан. Без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят К.: Работя в оперативен център към Регионална дирекция „Пожарна безопасност“ Бургас. Познавам жалбоподателя З.В.П., работим заедно в този оперативен център.

Свидетелят К. на въпросите на адвокат К.: На 23.07.2016г. бях дежурен в оперативен център. Дежурството започва в 8 ч. сутринта. Около 12.00 часа, при влизането ми в оперативния център, бях уведомен от г-н П., че от Областна дирекция на полиция са поискали съдействие за изтегляне на закъсал автомобил. Разглеждахме какво трябва да направим по този случай. Решението го взимам аз, но още не бях взел решение, когато г-н директорът влезе при нас. Това е, което знам по този случай. При такива ситуации реагираме на искания за съдействие от страна на полиция, община, пожарна. Не мога да отговоря дали се счита за произшествие, но реагираме на такива сигнали. След явяването на директора, той разпореди да се предприемат действия, но се обадиха от областната дирекция, че са си разрешили случая и не искат вече нашето съдействие. В оперативния дежурен център има дневник, но не мога да отговоря дали е прошнурован и подпечатан.

Свидетелят К. на въпросите на ответника: З.П. ме информира, че е обяснил на подалите сигнала, че ние не теглим автомобили. Аз съм по-старшият и цялата отговорност е на мен. Считам, че следва да се реагира на такива случаи.

Свидетелят К. на въпросите на съда: По време на дежурство ние сме трима служители в оперативния център, като аз съм най-старшият. При постъпване на сигнал служителят, който се намира в оперативния център, докладва на мен за вземане на решение, когато се изисква вземане на решение. Преценката за вземане на решението е от по-старшия, трябва аз да бъда уведомен за всеки постъпил сигнал и да преценя. Аз бях уведомен от П. за случая.

Съдът освободи свидетеля.

 

Адвокат К.: Запознат съм с представените с молбата от ответника писмени доказателства и моля да се приемат. Смятам, че административнонаказващият орган не е представил по делото самия дневник за постъпили сигнали в оригинал за справка, а е представил заверено копие на евентуални страници от него, относими за датата на евентуалното нарушение. Няма да соча други доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ: Явно е мой пропуск непредставянето на оригинал, но мога да го представя в следващото съдебно заседание.

Адвокат К.: Ако съдът прецени мога да си оттегля искането, но все пак аз държа да бъде представен дневникът и в оригинал.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че не е изпълнено протоколното определение от предходното съдебно заседание за представяне на дневника за постъпилите сигнали в оригинал, намира, че не следва да се приключва събирането на доказателствата, а делото следва да се отложи за друга дата, като се укаже на ответника да представи посоченото доказателство в оригинал, за проверка на съответствието му с представеното по делото копие. Приложените към писмо с рег. № ПР-2832/12.12.2016г. писмени доказателства съдът намира за относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателства по опис, приложени към писмо с рег. № ПР-2832/12.12.2016г.- на л.121 от делото.

УКАЗВА на ответника да представи в следващото съдебно заседание дневника за постъпили сигнали в оригинал, за проверка на съответствието му с приложеното по делото извлечение от същия дневник за датата 23.06.2016г.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.02.2017г. от 10.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: