ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На петнадесети февруари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1965 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят З.В.П. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат К. от САК.

Ответникът- директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се явява лично В.Г.В..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Представям Дневник за получени и подадени сигнали и разпореждания в ОЦ на РДПБЗН в оригинал, съобразно указанията на съда.

 

СЪДЪТ констатира, че приложеното по делото копие пълно и точно съответства на представения днес от ответната страна документ в оригинал. След констатацията, дневникът се върна на ответната страна.

 

Адвокат К.: По повод представеното в днешното съдебно заседание за сравнение и констатация дневник за получени и подадени сигнали и разпореждания, твърдя, че въпреки, че съдържанието не е променено, този дневник не е бил във вида, в който се представя в днешното съдебно заседание. Допълнително е прошнурован и са вписани допълнително надписи и обяснения, които нямат общо с действителния дневник, който е бил към датата на извършване на нарушението и към датата на налагане на наказанието. Представям ксерокопие на този дневник в денят, в който се твърди, че е извършено нарушението. Твърдя, имам доказателства за това, че преправянето на дневника в днешния вид е извършено по разпореждане на присъстващия тук директор Василев, с цел да придаде вид на дневника, който да отговаря на издадената заповед, което всъщност не е така. Не оспорвам съдържанието и съответствието на написаното в него. Само заявявам, че дописан с наименованието и е прошнурован допълнително, за да се придаде вид на тази книгата, този дневник. Не оспорвам съответствието на написаното.

ОТВЕТНИКЪТ: Никъде не е записано, че трябва да бъде прошнурован и номериран този дневник. Към 23.06.2016г. не е бил прошнурован и номериран. Не оспорвам твърденията на пълномощника на жалбоподателя, че действително към 23.06.2016г. дневникът не е бил прошнурован и номериран. Никъде не е записано, че трябва да е така.

Адвокат К.: За да приключим коментара, ще уточня следното: този дневник не е по образец, какъвто е образецът, посочен към посочената към делото заповед на главния секретар, която определя правилата за дейността на службите за пожарна безопасност и към тази заповед има Приложение № 2, в което приложение са описани какъв трябва да бъде дневникът, с какво съдържание и в чл.5,ал.1 на Правилника  пише „Дневникът за регистриране на произшествията и дежурствата с пожарна и спасителна техника се прономерова, прошнурова, подписва и подпечатва от началника на СУПБЗН/ОУПБЗН за сектора. Заповедта е утвърдена от гл.секретар на МВР със заповед № 1з-2775/18.10.2011г. и правилата са влезли в сила от 01.01.2012г. Тази заповед е приложена като доказателство по делото, вкл. и образецът на дневника и приложенията, като уточнявам, че представения в днешното съдебно заседание и водения дневник не съответства по вид, съдържание и водене на този дневник, съгласно тази заповед на гл.секретар. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ: По повод на това, което беше казано: дори да приемем, че е факт, то не променя деянието на колегата, той не е наказан за това, а е наказан, че без да има право да взема решение и без да има право да го прави, не е уведомил дежурният в оперативен център. За това е наказан, по повод на това, че дневника не отговаря на изискванията искам само да заявя, че Министерството на вътрешните работи не осигурява средства, не ни обезпечава със средства и не ни осигурява образци, съобразно нормативните актове, като ни принуждава да преработваме стари дневници. Текстът е абсолютно същия с онова, което е ксерокопирано е в дневника. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ намира представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА извлечение от дневник за отчитане на занятията по професионалната подготовка на състава от дежурните смени в РСПБЗН, започнат на 16.04.2016г. и приключен на 15.08.2016г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: Моля изцяло да уважите жалбата, като основателна и да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна и неправилна и издадена в нарушение на съществени административнопроцесуални правила, при нарушение на множество материалноправни разпоредби и в противоречие с целта на закона. От всички събрани по делото доказателства до момента очевидно е, че тази заповед следва да бъде отменена. Поддържам изцяло изложеното в жалбата. Представям подробни писмени бележки в подкрепа на всички твърдения, доводи и доказателства. Моля да отмените заповедта, да присъдите направените от жалбоподателя разноски и да осъдите регионална дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението“ да ги заплати, като за целта представям списък на разноските съгласно чл.80 от ГПК.

ОТВЕТНИКЪТ: Самият колега П. в жалбата, която е подал чрез мен до Административен съд Бургас, в собствената си жалба е написал „Аз веднага отговорих, че според инструкцията ни за експлоатация на техниката е забранено с пожарен автомобил да се теглят пътни превозни средства и че не разполагаме със специализирана техника за теглене на камиони и с това разговорът ни приключи“. С това свое твърдение той сам показва, че е взел решение, което не е имал право да взема, а е трябвало да информира инспектора в оперативен център. Това което казва, не е вярно, тъй като регионалната дирекция разполага с тежки машини, кранове, платформа за транспортиране на пътни превозни средства, така че, потвърждавам това, което е записано в заповедта, че е взел решение и е отговорил на дежурния в областна дирекция, без да има право за това, и го е подвел, че пожарната няма техника, с която да свърши работа. Искам от съда да потвърди заповедта за налагане на дисциплинарно наказание на колегата П..

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: