ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 06.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести юни                                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1964 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.С., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник на СГКК гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „МГ Билдинг” ООД, редовно призована, се явява адв. П., преупълномощена с пълномощно по делото от адв. С. К.-Ч..

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА- „Виел Инвест” ООД, редовно призована, не се явява представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.И.Д., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.В.Ж., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Индекс“ ООД, редовно призована, се явява упълномощен представител Д.П.– съдружник в дружеството,  с представено по делото пълномощно.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Брезник Четири сезона“ ЕООД, редовно призована, не се явява представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.Ф.П., редовно призован, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ А.К.П., С.В.П., Н.Н.Д., Н.А.Л., М.А.С., М.А.Ч., Т.В.Г., Р.Л.С., Ю.В.Т., Т.Н.Е., М.В.Г., Д.Б.Г., И.М.С., Б.А.Г., С.В.Ч., И.Ф.В., А.Д.Т., Ю.В.Р., И.В.Р., А.Ю.Р., А.Б.М., И.Б.З., М.С.Д., Р.Г.Д., Р.С.Д., С.У.Д., И.В.З., Д.А.Л., Н.С.С., Г.А.М., Н.А.Р., К.Л.Б., М.Е.Г., В.М.О., О.Ю.Г., Н.К.К., Д.В.Ф., А.И.Ч., А.А.Р., Ю.А.Г., В.Н.И., Т.  Ю.У., В.М.З., Д.С.А., В.А.Ц., Л.В.Ф., С.И.Р., А.Е.К., Н.В.К., И.Ю.Г., К.А.Б., О.А.Ч., А.А.Б., С.Х.К., В.А.К., Н.В.Ф., А.В.М., В.И.О., С.А.Л., Е.А.У., И.М.С., Р.М., Б.К., А.С., В.К., И.С., А.В.К., Е.С.Ф., А.В.Л., И.Е.Л., С.А.Л., В.А.П., А. В. И., Н.А.И., Т.И.И., Н.В.К., Д.Т., Т.В.Б., Д.А.Б., А.Д.Б., М.Д.Б., А.Е.Г., И.В.В., А.Н.В., Н.Н.Г., Н.Н.В., М.В.С., Д.П.П., Л.И.Х., А.К.С., И.В.З., Л.М.З., И.И.В., Л.М.Е., М.В.Т., А.Е.Ш., Ю.С.Р., Л.Ю.Р., О.А.К., Л.О.А., Т.Г.П., Т.Е.П., И.П.П., П.И.П., В.В.К., редовно призовани по чл. 137, ал. 4 АПК чрез обява в ДВ не се явяват и не се представляват.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. К.: По силата на съдебните удостоверения, които ми издадохте, се снабдихме с заверено копие на Акт 15 и всички свързани документи по опис. Освен това с опис представям и документите, които сме получили от Община Поморие, касаещи чертежи на обекта ведно с Разрешение за строеж № 59/2006 г., Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 85/2007 г. и Решение № 2/2017 г. за допълване на Разрешение за строеж № 59/2006 г. Също така представям по опис и 27 броя Нотариални акта ведно със становище на Комисията за защита на личните данни и копие на таблица за площообразуване на сграда. Към момента няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Пълномощникът П.: Представям и моля да приемете няколко документа във връзка с факти, получени при задълбочено проучване на строителните книжа: становище относно площите записани в КК, определени в закрития паркинг – гараж. Към становището прилагам чертеж,  в който е обозначена съответната площ, всички видове скици до влизане в сила на кадастъра, след влизане в сила на кадастъра, проекта за изменение на КК със скицата по него, скицата след изменението на КК за обекта, скиците за ПИ преди и след изменението на КК за обекта, скица за разпределение на дяловето за реално ползване на ПИ, с което се определя площта с изменението на КК, вписана като земя и басейна към нея, както и Нотариален акт, на базата на който е изповядана сделката, на базата на която площта, иззета при промяната на КК е продадена като площ с приращение на басейн на основание чл. 92 от ЗС. Допълнително представям и чертеж на самия басейн и разрез на комплекса с цялата площ. Всичко е описано в края на становището ми. Към момента няма да соча други доказателства.

 

Адв. П.: По отношение на доказателствата, които представи адв.  К. с дългия опис считам, че същите са неотносими към предмета на спора. По отношение на Нотариалните актове вероятно се касае за продажба на паркоместа и част от тези актове са представени по делото. Представеният Акт 15 не виждам да има отношение, но независимо от всичко ще помоля съда да ни предостави срок, в който да се запознаем с всички представени в днешно съдебно заседание доказателства, както от процесуалния представител на жалбоподателя, така и от заинтересованото лице.

Представям и моля да приемете постановление на Окръжна прокуратура гр. Бургас  във връзка с заявеното от адв. К. в съдебно заседание, проведено на 31.01.2017 г., а именно, че е образувана прокурорска преписка. Като резултат от нея се отказва образуването на производство. В постановлението се коментира част от настоящия спор.

Едва след запознаване с представените днес доказателства ще преценим дали ще ангажираме допълнителни такива.

 

Адв. К.: Във връзка с представеното постановление същото се обжалва пред Апелативна прокуратура. Все още не е приключила проверката.

 

С оглед завените от страните доказателствени искания и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените днес от процесуалния представител на жалбоподателя, от пълномощника на „Индекс“ ООД и от процесуалния представител на „МГ Билдинг“ ООД документи като писмени доказателства по делото.

Предоставя  възможност на процесуалния представител на заинтересованата страна „МГ Билдинг“ ООД в 14-дневен срок, считано от днес, да се запознае с представените от процесуалния представител на жалбоподателя и от пълномощника на „Индекс“ ООД документи, като в указания срок следва да изрази становище по приемането им като писмени доказателства.

Указва на страните, че в едномесечен срок, считано от днес, следва да изчерпат всичките си доказателствени искания с оглед няколкократното отлагане на заседанията по настоящето дело.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.09.2017 г. от  13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: