ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 31.01.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи януари                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1964 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.С., редовно призована, не се явява, представлява се от адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник на СГКК гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „МГ Билдинг” ООД, редовно призована, се явява адв. П., преупълномощена с пълномощно по делото от адв. С. К.-Ч..

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА     - „Виел Инвест” ООД, редовно призована, не се явява представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.И.Д., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.В.Ж., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Индекс“ ООД, редовно призована, се явява упълномощен представител Д.П.– съдружник в дружеството,  с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Брезник Четири сезона“ ЕООД, редовно призована, не се явява представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ А.К.П., С.В.П., Н.Н.Д., Н.А.Л., М.А.С., М.А.Ч., Т.В.Г., Р.Л.С., Ю.В.Т., Т.Н.Е., М.В.Г., Д.Б.Г., И.М.С., Б.А.Г., С.В.Ч., И.Ф.В., А.Д.Т., Ю.В.Р., И.В.Р., А.Ю.Р., А.Б.М., И.Б.З., М.С.Д., Р.Г.Д., Р.С.Д., С.У.Д., И.В.З., Д.А.Л., Н.С.С., Г.А.М., Н.А.Р., К.Л.Б., М.Е.Г., В.М.О., О.Ю.Г., Н.К.К., Д.В.Ф., А.И.Ч., А.А.Р., Ю.А.Г., В.Н.И., Т.  Ю.У., В.М.З., Д.С.А., В.А.Ц., Л.В.Ф., С.И.Р., А.Е.К., Н.В.К., И.Ю.Г., К.А.Б., О.А.Ч., А.А.Б., С.Х.К., В.А.К., Н.В.Ф., А.В.М., В.И.О., С.А.Л., Е.А.У., И.М.С., Р.М., Б.К., А.С., В.К., И.С., А.В.К., Е.С.Ф., А.В.Л., И.Е.Л., С.А.Л., В.А.П., Е.Ф.П., А. В. И., Н.А.И., Т.И.И., Н.В.К., Д.Т., Т.В.Б., Д.А.Б., А.Д.Б., М.Д.Б., А.Е.Г., И.В.В., А.Н.В., Н.Н.Г., Н.Н.В., М.В.С., Д.П.П., Л.И.Х., А.К.С., И.В.З., Л.М.З., И.И.В., Л.М.Е., М.В.Т., А.Е.Ш., Ю.С.Р., Л.Ю.Р., О.А.К., Л.О.А., Т.Г.П., Т.Е.П., И.П.П., П.И.П., В.В.К., редовно призовани по чл. 137, ал. 4 АПК чрез обява в ДВ не се явяват и не се представляват.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от С.М.С. против Заповед № 18-9768/11.12.2015 г. на Началника на СГКК гр. Бургас, с която е изменена Заповед № РД-18-36/24.09.2009 г. на изп. директор на АГКК, като са заявени конкретни доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт.

 

адв. К.: Поддържам жалбата по всички основания, посочени в нея. Твърдя, че контурите на обекта са тези по първоначалната Заповед, а не тези по оспорената такава. В днешно съдебно заседание представям като доказателство Справка за прехвърляния на 48 паркоместа от „мг Билдинг“ ООД, от която се установява, че към момента на подаване на заявление „мг Билдинг“ ООД не е притежавал обекти, тъй като същите са извършили прехвърляне на всички свои обекти в имота с Нотариален акт от 2011 г.

Нямам други доказателствени искания. В случай, че съдът реши, че следва да се извърши експертиза за доказване на твърдения и обстоятелства, то ще искам по смисъла на чл. 170, ал. 1 АПК разходите по експертизата да се поемат от административния орган или от облагодетелстваните лица от тази заповед

 

адв. П.: Оспорвам жалбата като недопустима и просрочена по делото. Относно момента на узнаване за въпросната атакувана заповед – 11.12.2015 г. и съгласно чл. 54, ал. 6 от ЗКИР срокът за обжалване е 14-дневен. По делото са представени доказателства от страна на касатора относно обявяването. Жалбоподателят твърди, че не е бил уведомен, а е узнал по-късно. Не представя доказателства за момента на узнаването. За съобразяване със закона срокът за обжалване е 14-дневен, както казах по-горе. В този ред на мисли представям Протокол от ОС на СОС в ЕС в ЖС от 14.07.2016 г., на което събрание е присъствала колегата К. и са се разисквали въпроси по отношение на ЕС, начина на управление, но същевременно това е и моментът, в който са присъствали съответен процент от собствениците, където всеки е би могъл да узнае за тази заповед.

Твърдя, че жалбата е неоснователна, тъй като в случая се касае за нанасяне на промяна поради допусната техническа грешка на КК от 2009 г., касаеща площта на обектите в този подземен гараж, където са паркоместата и по отношение  ситуирането на въпросното спорно съоръжение върху този обект. То е концентрично разположено на дъното на въпросния басейн, с което по никакъв начин не се засягат правата и интересите на собствениците на паркоместа, разположени по съответното дъно на басейна. Няма промяна на паркомястото като разположение и по Нотариален акт, когато е било закупено. Представям доказателства по цялата хронология относно промените. По делото е представено становище, което е невярно. Има променя по отношение на котите. Оспорват се и правомощията на моя доверител „МГ Билдинг“ ООД. Представям хронология, по отношение на която моят доверител е бил собственик по силата на Нормативен акт към момента на подаване на заявлението за промяна.

Нямам други доказателствени искания. Моля да се приемат представените от мен в днешно съдебно заседание доказателства по опис.

 

Представителят П.: Поддържам жалбата по изложените съображения в нея. Моля да се приемат представените от адв. К. доказателства. Според мен нашата жалба не е против изменението въобще, а против начина, по който то е било направено. Изменението е направено без да са били уведомени собствениците. Фирмата има регистрация както в гр. Поморие, така и в гр. София. Двата адреса ги има и в Нотариалния акт. При положение, че са налице адресите административния орган е бил длъжен да ни уведоми по законов ред, а не единствено чрез обявление на своята интернет страница. Ние не сме задължени да следим и търсим какво се случва на интернет страницата им.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Приема представените от адв. К. в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

Приема представените от адв. П. в днешно съдебно заседание документи по опис като писмени доказателства по делото.

На основание чл. 171, ал. 4 от апк съдът указва на жалбоподателя, че за някои обстоятелства от значение за случая и за делото, а именно по отношение на обстоятелството, че с оспорената Заповед се променя площта и границите на сградата не сочи доказателства.

В този смисъл и предвид така направеното указание на жалбоподателя следва да се предостави възможност до следващо съдебно заседание да ангажира доказателства в подкрепа на заявените в жалбата твърдения.

 

По изложените съображения и на основание чл. 171, ал. 4 АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Указва на жалбоподателя, че за някои обстоятелства, а именно, че с оспорената Заповед се променя площта и границите на сградата не сочи доказателства.

Предоставя възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства, в това число и съдебно-техническа експертиза в подкрепа на заявените в жалбата твърдения.

 

адв. К.: Считам, че Протоколът от ОС, предоставен от колегата, е неотносим към настоящия спор и не следва да бъде ценен като доказателство. По отношението на твърдението на колегата, че „МГ Билдинг“ ООД е собственик на обектите с представените от мен в днешно съдебно заседание Справки се установи, че „МГ Билдинг“ ООД не е собственик. В момента е образувана прокурорска преписка № 8638/05.12.2016 г. на Окръжна Прокуратура гр. Бургас, в която се извършва проверка действително използвани ли са документи и подавана ли е декларация с невярно съдържание

 

адв. П.: По повод на Протокола от ОС донякъде той е неотносим, но е някаква индикация за някаква дата относно допустимостта на жалбата.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.03.2017 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,54 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: