ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.09.                                                                       град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети септември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1964 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.С., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник на СГКК гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „МГ Билдинг” ООД, редовно призована, се явява адв. П., преупълномощена с пълномощно по делото от адв. С. К.-Ч..

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА     - „Виел Инвест” ООД, редовно призована, не се явява представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.И.Д., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.В.Ж., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Индекс“ ООД, редовно призована, се явява упълномощен представител Д.П.– съдружник в дружеството,  с представено по делото пълномощно.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Брезник Четири сезона“ ЕООД, редовно призована, не се явява представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ А.К.П., С.В.П., Н.Н.Д., Н.А.Л., Е.Ф.П., М.А.С., М.А.Ч., Т.В.Г., Р.Л.С., Ю.В.Т., Т.Н.Е., М.В.Г., Д.Б.Г., И.М.С., Б.А.Г., С.В.Ч., И.Ф.В., А.Д.Т., Ю.В.Р., И.В.Р., А.Ю.Р., А.Б.М., И.Б.З., М.С.Д., Р.Г.Д., Р.С.Д., С.У.Д., И.В.З., Д.А.Л., Н.С.С., Г.А.М., Н.А.Р., К.Л.Б., М.Е.Г., В.М.О., О.Ю.Г., Н.К.К., Д.В.Ф., А.И.Ч., А.А.Р., Ю.А.Г., В.Н.И., Т.  Ю.У., В.М.З., Д.С.А., В.А.Ц., Л.В.Ф., С.И.Р., А.Е.К., Н.В.К., И.Ю.Г., К.А.Б., О.А.Ч., А.А.Б., С.Х.К., В.А.К., Н.В.Ф., А.В.М., В.И.О., С.А.Л., Е.А.У., И.М.С., Р.М., Б.К., А.С., В.К., И.С., А.В.К., Е.С.Ф., А.В.Л., И.Е.Л., С.А.Л., В.А.П., А. В. И., Н.А.И., Т.И.И., Д.Т., Т.В.Б., Д.А.Б., А.Д.Б., М.Д.Б., А.Е.Г., И.В.В., А.Н.В., Н.Н.Г., Н.Н.В., М.В.С., Д.П.П., Л.И.Х., А.К.С., И.В.З., Л.М.З., И.И.В., Л.М.Е., М.В.Т., А.Е.Ш., Ю.С.Р., Л.Ю.Р., О.А.К., Л.О.А., Т.Г.П., Т.Е.П., И.П.П., П.И.П., В.В.К., редовно призовани по чл. 137, ал. 4 АПК чрез обява в ДВ не се явяват и не се представляват.

Явява се вещото лице арх. В.Й.Д..

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза ведно с приложения към нея, като заключението е депозирано на 01.09.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

Адв. К.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Пълномощникът П.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Адв. П.:  Да се пристъпи към изслушване заключението на вещото лице. Искам да направя едно изявление. Във връзка с искането на жалбоподателя за назначаване на експертиза ние представихме писмено становище с искане за допускане на допълнителни въпроси към вещото лице. Вещото лице е пропуснало да види тези допълнителни задачи. В днешно съдебно заседание правя отказ от въпросите, които сме формулирали.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

арх. В.Й.Д.- ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. К.: Имам въпроси.

На страница № 4 от експертизата, целият втори абзац: „В образувалия се по проект вътрешен двор е изграден открит басейн …. са извън обема на подземния паркинг.“ Въпросът ми е на какво основание определихте паркинга като подземен?

 

Вещото лице: Не го определям като подземен.

 

Адв. К.: Като подземен паркинг сте го описали в заключението си, т.е. Вие сте го приели за подземен.

 

Вещото лице: Да, това е моя грешка. По същество той е наземен. Това е техническа грешка.

 

Адв. К.: На следващия абзац е обяснено: „По дефиницията за „самостоятелен обект в сграда“…… и т.н. Въпросът ми е как определението за самостоятелен обект навежда твърдението Ви затова, че конструктивната свързаност с други обекти и котата на построения басейн не са от значение дали басейнът е самостоятелен обект или не е?

 

Вещото лице: В по-голямата част от въпросите се поставя условието, че басейнът ако е конструктивно свързан със сградата или с този наземен паркинг едва ли не е част от този паркинг и заради това съм направила този извод. Мога да дам пример. В една многофамилна жилищна сграда има отделни самостоятелни обекти, както са всеки един от апартаментите. Ограждащите стени на този апартамент са конструктивно свързани с конструкциите на сградата, но въпреки това те са самостоятелни обекти, т.е. исках да кажа, че ако този басейн е конструктивно свързан със сградата това не е условие да се казва, че той е част или е самостоятелен обект. Свързаността не е условие, което обосновава самостоятелност или несамостоятелност на даден обект.  

 

Адв. К.: Малко по-надолу в заключението казвате, че приемате за вярна площта по изготвеното площоразпределение – 3856,47 кв.м. Защо приемате така?

 

Вещото лице: Понеже площта на този паркинг е много голяма и границите му са начупени аз се постарах, взех копие от проекта за този паркинг, изчертах го в дигитален вид на компютър и така сметнах площта, защото това беше част от моята задача, т.е площта по този начин е изчислена лично от мен. Аз съм написала, че има разлики, тъй като в този чертеж липсват някой коти, които могат леко да примърдат площта. Заради това я поставих под условие и казах, че приемам тази площ, която е по площоразпределение, която е правена от лицензиран оценител на базата на същите тези проекти, но предполагам, че той ги е ползвал в дигитален вид, а тук са напечатани на хартиен носител и смятането е много трудно. 

 

Адв. К.: В заключението казвате, че системата автоматично генерира площта на обекта. За да се генерира новата площ на обекта откъде според Вас е взета първичната информация за коректно пресмятане на новата площ, тъй като твърдите, че в АГКК липсват данни за това?

 

Вещото лице: Искам да уточня, че в агкк сградите се нанасят по координати, т.е. техните външни стени, а самостоятелните обекти се нанасят със схеми, в които атрибут на схемите са площите от площоразпределението. Когато е построена сградата все още не е била приета КК на гр. Поморие, тя е била в процес на изработка и границите на този комплекс са нанесени служебно като външни граници и е пропуснат факта, че сградата има един вътрешен двор и вътрешни граници и с приемането на КК по тези външни координати системата генерира определена площ, защото така е конструиран софтуера. Генерираната информация е от първоначалното служебно въвеждане. Впоследствие по искане на „МГ Билдинг” ООД са направени корекции и са въведени нови координати за външни граници, чиито Заповед за въвеждането и одобряването в момента се обжалва. Не следва да се бърка понятието самостоятелен обект с външни граници на сграда, тъй като този самостоятелен обект може да бъде подпъхнат частично под една сграда,може да бъде вътре в сградата. Те се нанасят по друг начин със схеми. При проверката на място установих, че схема за нанасяне на самостоятелен обект – „гараж, хангар”, както е по класификатора няма със съответните му атрибути: площ, собственици и т.н. Това е нанасяно служебно и колегите там отчитат този факт и устно ми заявиха, че в приемния ден са водили разговори с представители на някой от страните и им е било обяснено, че за да се нанесе правилната площ на паркинга трябва да се внесе схема на самостоятелен обект.

 

Адв. К.: Взехте ли предвид подпъхването, което има на гаража и под кои секции е това подпъхване и има ли значение съответно размера на подпъхването?

 

Вещото лице: Както виждате от скиците, които са приложени към делото, които са извадени за този гараж там е записано, че е сграда, а то не е сграда, а е самостоятелен обект в сграда. Това се получава от това, че секциите са насени по координати поотделно - тези, с които има застъпване и тези, с които няма такова и за разликата, защото гаражът е във вътрешността на имота системата генерира отделна сграда и посочва грешна площ, а този самостоятелен обект е подпъхнат частично под северните секции, седем секции на запад и на север, и три на юг. Не е подпъхнат единствено под двете южни секции, № 10 и № 11 по КК.

 

Адв. К.: Казвате, че е самостоятелен обект в сграда, към коя сграда е този самостоятелен обект – гараж?

 

 Вещото лице: Към целия комплекс. Точно от там идват грешките, че сградите на целия комплекс са строени като самостоятелни секции на делатационна фуга, а самият този гараж е подпъхнат под част от секциите, той също е на самостоятелна конструкция и ако се отворят чертежите се вижда дублирането на колоните, които слизат от етажите и колоните на самата сграда.

 

Адв. К.: Можете ли да обясните как според Вас следва да се нанесе в КК подпъхнатата част от паркинга?

 

  Вещото лице: Подпъхната чат от паркинга не е самостоятелен обект. По ЗКИР и по Наредбата се нанасят самостоятелни обекти, нито части от обекти, нито части от сгради. Нанасят се граници на сграда и самостоятелните обекти от тази сграда. Тази сграда е комплекс от няколко секции.

 

Адв. К.: И според Вас няма значение какъв е размерът на тази подпъхната част?

 

  Вещото лице: Да, няма значение.

 

Адв. К.: Към отговора на въпрос № 1, който давате, въпросът ми е следният: След като басейнът е образуван от стените на гаража конструктивно свързани ли са стените на гаража и конструкцията на зоната за отдих, както и свързано ли е коритото на басейна със зоната за отдих около него?

 

Вещото лице: Според мен въпросът е неясен, защото не може да има свързаност между зона и конструкции.

 

Адв. К.: Откъде се подхожда към зоната за отдих с оглед разположението на басейна?

 

Вещото лице: Аз съм отговорила. Достъпът до басейна се осъществява през гаража, през общите стълбищни клетки на всяка една от секциите. Има едно стълбище, което започва от североизточната част на имота, стълбището, което започва от улицата и по архитектурен проект от терасата на първите жилищни етажи на жилищата, обърнати към вътрешния двор има стълбички.

 

Адв. К.: По въпрос №5 нека уточним. Собственикът на паркомясто в паркинга и собственикът на апартамент в някой от секциите има ли достъп до всяка една от секциите, ако не ползва гаража?

 

Вещото лице: Да, от външните входове на всяка една от секциите.

 

Адв. К.: А как може да стигне до басейна и зоната за общо ползване?

 

Вещото лице: Може да мине през гаража, има изход от самите секции, от южните секции има директен изход и през това външно стълбище, което излиза на улицата.

 

Пълномощникът П.:  Ползва ли се гаража и покрива му за преминаване към басейна? Има ли самостоятелен вход към басейна от терена и улицата, без да се ползват общите части?

 

Вещото лице: От улицата, написала съм в заключението си. Ето това стълбище.

 

Пълномощникът П.: Тука е гараж, без гаража, през покрива, въпросът е през покрива на гаража.

 

Вещото лице: Точно през покрива на гаража се стига от външното стълбище.

 

Адв. К.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

Адв. П.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по заключението

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема заключението на вещото лице инж. Д., на което определя възнаграждение в размер на 600,00 лв., платими от внесения депозит. / изд. РКО – 600 лв. – 12.09.2017 г./ .

 

Адв. К.: Оспорвам заключението на вещото лице, като считам същото за непълно и неясно. Считам, че вещото лице не е дало конкретни отговори по няколко въпроса, поради което искам да бъде допусната тройна експертиза, като участват задължително инж. конструктор и геодезист, като нямам възражения архитект да бъде същото вещо лице.

 

Адв. П.: Считам искането за неоснователно. Вещото лице е отговорило изчерпателно на поставените му въпроси, като по отношение на някой от тях изрично е заявило, че са от вещно-правен характер и не би могло да се отговори. Предоставям на съда.

 

Съдът с оглед представеното писмено заключение и проведения разпит на вещото лице в днешно съдебно заседание намира така формулираното от адв. К. искане за неоснователно. Процесуалният представител на жалбоподателя – адв. К. заяви, че заключението е неясно, непълно, като в подкрепа на това нейно твърдение не бяха посочени конкретни примери в коя част вещото лице не е посочило конкретни данни и на кои въпроси не е отговорило конкретно. В този смисъл съдът намира така формулираното искане за неоснователно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отхвърля искането за допускане на тройна съдебна експертиза.

 

Адв. К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

Пълномощникът П.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

Адв. П.: Представям и моля да приемете Постановление на Окръжна прокуратура гр. Бургас  от 06.03.2017 г. за отказ да се образува  наказателно производство. За сведение представям и писмо от община Поморие с дата 24.03.2016 г., в което се отчита кота ниво терен и  съответно то е обвързано с площоразпределението, нали се говори за приземна тераса на изградените секции.

 

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените от адв. П. документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед изчерпване на доказателствените искания на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. К.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите жалбата на доверителката ми и да ни присъдите направените разноски по делото съгласно представения от мен Списък на разноските. Ще представя подробни съображения в писмени бележки, поради което моля за подходящ срок.

 

Пълномощникът П.: Намирам процесната Заповед за неправилна, като моля да я отмените. Ще изложа подробни доводи в писмени бележки.

 

Адв. П.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и потвърдите издадената Заповед за изменение на КК като обоснована и законосъобразна. Претендирам присъждане на направените по делото разноски.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на страните в 14-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: