ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,04.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четвърти март                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1963 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ А.С.Г. и Т.А.Г., редовно уведомени, се явяват лично и с адв.А. с представено пълномощно, находящо се на лист 73 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, представлява се от адв.Б. с представено пълномощно, находящо се на лист 74 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д.Ч., която е представила заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

Адв.А.: Да се изслуша вещото лице.

Адв.Б.: Не възразявам да се изслуша вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

 

Инж.Т.Д.Ч. - 67г., българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Адв.А.: Моля вещото лице да отговори на каква база прави извода, че става дума за преместваем обект, а не за строеж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Много подробно в заключението съм описала какво представлява строеж и какво е преместваем обект, както и за вида на процесния обект, така че да е разбираемо. Обектът е нетрайно прикрепен за земята.

 

Адв.А.: По отношение на този обект някакви строителни разрешения видяхте ли или не?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не съм видяла строителни разрешения.

 

Адв.А.: Изследвали ли сте въпроса дали е приложима разпоредбата на § 17 от ПР на ЗУТ за съответния обект?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Самият факт, че обектът е преместваем и изграден върху общински терен, не е включено приложението на параграфа според мен.

 

Адв.А.: Нямам повече въпроси. Оспорвам заключението.

Адв.Б.: Нямам въпроси към вещото лице. Експертизата е достатъчно подробна и напълно изследвана.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 400 лева, 200 лева от които платими внесения депозит, а разликата от 200 платима, както следва:

- 150 лева - от ответната страна;

-   50 лева - от жалбоподателите

в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.А.: Във връзка с оспореното от наша страна заключение на вещото лице, представям за сведение на съда съдебна практика на различни административни съдилища, които приемат за обекти идентични на процесния, че става дума за строеж, а не за преместваем обект. Моите доверители представят още писмени доказателства, които представям на съда с копия за ответната страна.     Нямаме други искания по доказателствата.

Моля да се приключи събирането на доказателства. Представям списък на направените по делото разноски.

 

Адв.Б.: Няма да соча други доказателства. Нямам допълнителни доказателствени искания.

Във връзка с днес представените от страна на жалбоподателите писмени доказателства изразявам следното становище:

На първо място: По отношение на представените решения от различните съдилища на страната, считам същите, че не могат да се приемат като доказателство по делото, защото са ирелеванти към конкретния казус.

На второ място: По отношение представената Заповед № РД-16-585/15.05.2012г., същата касае категоризация на изграден обект в имота на жалбоподателите, не касае процесния обект, за който е издадена заповедта за премахване и е ирелевантно доказателство към делото.

По отношение на представения протокол № 718/2012г., същият касае изграден обект за обществено хранене в имота на жалбоподателите, а не изграденият на общински терен преместваем обект, за който е издадена заповедта и е ирелевантно доказателство към спора.

Да не се приемат.

Представеното писмо от НЕК клон Бургас  не мога да разбера в каква връзка се представя, но считам същото ирелевантно, да не се приема.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, като тяхната относимост към предмета на спора съдът ще цени с крайния си съдебен акт.

 

ПРИЕМА за сведение представените по делото съдебни решения на Административен съд-гр.Плевен, Административен съд-гр.Сливен, Административен съд-гр.Пловдив и Административен съд-гр.Хасково.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.А.: Моля да уважите жалбата, да намерите атакувания административен акт за незаконосъобразно издаден и в нарушение на чл.146, т.4 и т.5 от АПК и ни присъдите разноските по делото.

Поддържаме твърдението, че става дума за строеж, а не за преместваем обект и в този смисъл обжалваната заповед е незаконосъобразна.

Моля да ни се присъдят разноските.

 

Адв.Б.: Моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана. Заповедта на кмета на Община Поморие е издадена от компетенцията в кръга на правомощията, спазване на материалноправните изисквания и процедурата за издаване на същата, поради което считам същата за законосъобразна и правилна и моля да бъде оставена в сила.

Относно представеният списък за направени разноски, правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, тъй като същото не е съобразено действителната правна сложност на делото и моля да бъде намалено.

 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава на страните 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: