ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,17.12.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седемнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1963 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.45 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Г., редовно уведомен, не се явява.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Т.А.Г., редовно уведомена, се явява лично.

         За двамата се явява адв.А., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, представлява се от адв.Б., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Адв.А.: От името на двамата ми доверители поддържам жалбата. Моля да се приемат представените към нея писмени доказателства.

Представям писмено становище, с което уточняваме основанията, на които обжалваме заповедта и искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза с формулирани задачи, които представям с копие за ответната страна.

Нямаме други искания.

 

Адв.Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да бъдат приети представените с нарочно писмо от доверителя ми писмени доказателства.

По отношение на днес представеното становище, с което се твърди, че не е налице преместваем обект, а строеж по смисъла на т.38 от § 5 бих желал да припомня само, че между страните вече се е движела подобна процедура по административно дело № 2666/2013г., по което е отменена предходната заповед, тъй като съдът е приел, че не е налице строеж.

Адв.А.: Приетото по посоченото дело не ангажира настоящия състав. Става дума за различни административни актове.

Адв.Б.: Въпросът, който поставят жалбоподателите към исканата експертиза е правен. Не възразявам да се извърши съдебно-техническа експертиза, но не по поставения от жалбоподателите въпрос, а по представените от мен с нарочна молба въпроси, тъй като както отбелязах, посоченият в молбата на жалбоподателите въпрос е правен.

Адв.А.: Не считам, че нашите въпроси са правни.

Нямам възражение въпросите и на двете страни да бъдат допуснати.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства. 

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите формулирани от двете страни, като на въпроса формулиран от жалбоподателите, следва да направи и даде техническа характеристика на обекта.

Експертизата да се извърши от вещото лице инж.Т.Ч. при депозит в размер на 200 лева, платими както следва:

150 лева платими от ответната страна;

50 лева платими от жалбоподателите.

Депозитът за извършване на експертизата да се внесе в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.03.2015г. от 14.10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: