ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 03.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети февруари                                     две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1962 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          - „ДИМА Д.С.” ООД, редовно призован, не се представлява.

За ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕ - Директор на ДирекцияОбжалване и данъчно-осигурителна практикагр. Бургас, редовно призован, явява се юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „ДИМА – Д.С.” ООД против Ревизионен акт № 021400703/11.06.2014 г., издаден от Гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № 251/01.09.2014 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към административната преписка доказателства. Няма да соча други доказателства на този етап.

 

С оглед заявеното становище и по доказателствата, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Независимо от липсата на формулирани от страна на  жалбоподателя доказателствени искания, с оглед вмененото с нормата на чл. 171, ал. 4 от АПК задължение, съдът счита за нужно да укаже на жалбоподателя, че по отношение на заявените от него факти и обстоятелства, обективирани в жалбата и относими към предмета на спора, не сочи доказателства, с оглед на което и на основание чл. 171, ал. 4 от АПК, съдът следва да предостави възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства в подкрепа на заявената от него незаконосъобразност на оспорения ревизионен акт и потвърждаващото го решение, в т.ч. и при необходимост чрез ангажиране на съдебно-счетоводна експертиза.

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на жалбоподателя възможността да ангажира доказателства в подкрепа на заявените от него твърдения за незаконосъобразност на оспорения ревизионен акт и потвърждаващото го решение на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя до следващо съдебно заседание да ангажира доказателства в подкрепа на горните твърдения.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.05.2015 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: