ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 16.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1961 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „ФУРАЖИ ЕЛИНА” ЕООД, редовно призован,  се явява управителя Атанас Атанасов – лично и с адв. К., с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Делото е образувано по жалба от по повод от „ФУРАЖИ ЕЛИНА” ЕООД против Ревизионен акт № 021400096/29.05.2014 г., издаден от Гл. инспектор по приходите при ТД на НАП, потвърден с Решение № 245/28.08.2014 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата в нейната цялост така, както е депозирана.

Имам искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза предвид факта, че се оспорват фактури издадени във връзка с доставките на доставчика „Профи Крю” ЕООД.

Моля да ни бъде дадена възможност за следващо съдебно заседание да представим документи, изходящи от самия превозвач „Скания Транс Авто” ЕООД. Представям писмена молба с препис за ответната страна, в която съм формулирала доказателствените си искания, в т.ч. и искане да бъдат допуснати за разпит при режим на довеждане двама шофьори от доставчика „Скания Транс Авто” ЕООД, чрез които да докажем реалността на доставките от „Профи Крю” ЕООД.

Моля също така да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза със задачи, формулирани в нарочна писмена молба, която представям и с екземпляр за ответния орган. Други доказателствени искания няма да формулирам на този етап.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и необоснована. Моля да се приемат представените писмени доказателства, находящи се в административната преписка, ведно с представените с писмо от 27.10.2014 г. Нямаме други доказателствени искания.

По отношение на направеното искане за представяне на писмени доказателства касаещи доставчика „Скания Транс Авто” считам, че следва процесуалният представител на жалбоподателя да уточни дали става въпрос за документи, които вече са представени по административната преписка или става въпрос за нови такива.

 По отношение на свидетелите, бих искала също така да се направи изявление дали става въпрос за лицата, посочени от самия превозвач - М. М. и К.Г., като тези лица са дáли писмени обяснения в досъдебното производство и дали става въпрос за тези лица.

По отношение на поисканата съдебно-счетоводна експертиза, предоставям на съда.

АДВ. К.: По отношение на документите, които желаем да бъдат представени, бихме искали да ни се предостави допълнителна възможност за представяне на всички относими към спора документи, които се намират в третото лице „Скания Транс Ауто”. Поемам ангажимент да направя справка относно депозираните към настоящия момент документи, като тези, които желаем да представим, ще бъдат нови за ревизионната преписка.

По отношение на искането за разпит на свидетели уточнявам, че посочените лица М. М. и К.Г. са именно лицата, които желаем да бъдат допуснати до разпит и които са били лицата, които са осъществили самия превоз.

 

Съдът, с оглед становището на страните по повод формулираните доказателствени искания и по доказателствата

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени документи, както и с писмо вх. № 7951/27.10.2014 г. документи като писмени доказателства по делото.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя 14-дневен срок считано от днес да представи за прилагане по делото на документи, находящи се в „Скания Транс Ауто” ЕООД, които са относими към осъществения транспорт на доставките от „Профи Крю” ЕООД. Въпросните документи следва да бъдат представени с екземпляр за ответната страна.

ДОПУСКА до разпит в режим на довеждане на двама свидетели, а именно М.М. и К.Г. за следващо съдебно заседание.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши проверка в счетоводството на жалбоподателя, а при необходимост и в счетоводството на доставчика, да отговори на въпросите, формулирани в нарочна писмена молба депозирана от адв. К., в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 600 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок по сметка на Административен съд – Бургас считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Ж.Ж., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.03.2015 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: