ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 16.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шестнадесети май                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1960 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят и ищец Г.П.П., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника по жалбата - Р.М.М., специалист репатрация в Общинско предприятие „Транспорт“ при община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника по иска - Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратурата Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ П. – След снабдяване със съдебно удостоверение от съда и направена справка в съответните служби, представям писмени доказателства, а именно отговорът на ОП „Транспорт“, че на датата 09.09.2016г. на ул.“Хан Крум“ №32, освен посочения репатриран автомобил, не е имало друг.

Считам, че ответника умишлено укрива информация, което се потвърждава от писменото доказателство, че именно на същата дата е имало репатриран и друг автомобил. При справката, която направих лично, ми отказаха достъп до снимковия материал, всякакъв материал и по тази причина представям само това, с което успях да се снабдя.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Снимките не са представени, защото служителите на ОП „Транспорт“ са уведомени, че по делото са представени снимките, тъй като лично съм поискала справката от тях и по тази причина считам, че за това не са представени повторно.

АДВОКАТ П. – Считам, че щеше да е вярно, това което твърдите, че вече са представени снимките, ако ми бяха представени и на мен. Считам, че с това си поведение ответника умишлено укрива доказателства.

Запитването ми беше за ул.Хан Крум № 32 и в близост на този номер, по тази причина отговорът е за № 32.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Нямам доказателствени искания. Да се приобщи приложеното доказателство и да се приключи съдебното дирене.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от адвокат П. заявление, придружено с отговор от ОП „Транспорт“ към Община Бургас.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ П. – Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителят ми и да отмените оспорваната заповед за налагане на принудителна административна мярка като незаконосъобразна и неправилна.

Моля да поставите решение, с което да уважите и предявения иск за причинени материални щети. Считам, че от събраните по делото доказателства се потвърдиха твърденията посочени в жалбата.

Моля да ни присъдите и направените разноски по списък, който представям.

Ще представя и писмени бележки в срок, определен ми от Вас.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорвам жалбата и моля да я отхвърлите. Считам същата за неоснователна, като считам, че предявения иск също е неоснователен, в частта за сумата от 43.20лв. за репатриране на автомобила, както че същият е недопустим за разглеждане по отношение на наложената с фиш глоба в размер на 20 лв., тъй като ищецът не е оспорил допуснатото нарушение и моля да го оставите без уважение.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Във връзка с оспорената заповед за налагане на ПАМ считам, че същата е законосъобразна и не са налице предпоставките на чл.146 от АПК за неговата отмяна. Предвид доказателствата по делото считам, че същият е законосъобразно издаден. Предвид изложеното, предявеният иск на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, е неоснователен, поради което моля да не бъде уважаван.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да приемете писмени бележки, които представям с копие за страните и претендирам присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.37часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: