ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и пети април                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1960 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.08 часа се явиха:

 

Жалбоподателят и ищец Г.П.П., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Ответника по жалбата - Р.М.М., специалист репатрация в Общинско предприятие „Транспорт“ при община Бургас, редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника по иска - Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратурата Бургас се явява прокурор  Червеняков.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Във връзка с вменено ни задължение с протоколно определение от предходно съдебно заседание, искам да заявя, че в този часови пояс, няма други репатрирани автомобили от тази улица. Има една репатрация в 11.45ч.. Мога да представя глоба с фиш и приходна квитанция, които са за автомобила, който е репатриран в 11.45ч., видно от който дори мястото на репатрация не е същото – улицата е същата, ул. Хан Крум №15а, което е много по-далеч от процесната репатрация, която е на ул. Хан Крум № 32.

АДВОКАТ П. – С оглед изявленията на процесуалния представител на ответника и представените днес доказателства считам, че ответникът укрива информация за твърдяното от жалбоподателя действие, а именно репатрирането на друг автомобил непосредствено преди репатрирането на неговия автомобил, твърдим, че има репатриран друг автомобил.

Моля да задължите административния орган, защото със сигурност пазят информация за това, да задължите да представят доказателства за репатриране на автомобилите за целия ден. Няма как иначе да установим нашите твърдения.

Съдът към адвокат П. – Ако това, което твърдите, че укриват информация е вярно, то те пак няма да ги представят.

АДВОКАТ П. – Категоричен е жалбоподателя, че е имало друг автомобил и няма как да се установи, като единственото обяснение е, че след репатрирането на автомобила неговия автомобил е умишлено преместен. Той казва, че вероятно паякът го е вдигнал и преместил на мястото, където е гаража.

Твърденията на жалбоподателят са, че в момента, в който е паркирал собствено си МПС, непосредствено пред него е бил паркиран бял автомобил, след като спира на мястото. Неговият автомобил го няма и го няма и предходния. Той твърди, че не е спрял в близост на гаража, но не е спрял и както е показано на снимките, представени с административната преписка.

В тази връзка правя доказателствено искане да задължите община Бургас да представи протоколи и снимков материал на всички репатрирани автомобили в гр.Бургас за датата 09.09.2016г., само за тази улица.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Вече представих такава справка за целия ден, за тази улица. Справката за репатрираните автомобили е направена за датата 09.09.2016г., като за този ден са репатрирани два автомобила, процесния на жалбоподателят и другият, за който днес представих доказателства за платена глоба с фиш. Смятам, че това доказателствено искане е неоснователно.

АДВОКАТ П. – Аз не виждам справка в представените днес доказателства, а твърдение на ответника. Считам, че не се представя пълната информация.

Мога да преформулирам доказателственото си искане, ако ответникът уточни къде е тази информация. Ще ви помоля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, за да мога да се снабдя с исканата информация.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Информацията се съдържа в общината, Дирекция „УКОРС“, не е на самия паркинг. Системата е електронна, извършват справка по протокол, по фиш. Там ще направят справка по съставени документи за глоба и по протокол.

АДВОКАТ П. – В този случай, моля да ми издадете съдебно удостоверение, което да ми послужи пред община Бургас, дирекция „УКОРС“, за да направим справка за репатрираните на 09.09.2016г. автомобили в гр. Бургас на ул. Хан Крум. 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Наказателният паркинг се води на Общинско предприятие „Транспорт“.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Считам, че представените доказателства са относими към предмета на спора и моля да приемете справката, представена от ответната страна. Формулираното доказателствено искане на ищеца считам, че е неотносимо към спора. Видно от жалбата, в нея няма наведени такива твърдения и явно жалбоподателят, след като се е запознал непосредствено със снимковия материал по делото навежда тези твърдения. Изяснено е по делото, че той е заплатил такса за синя зона по телефона с СМС, като мястото, където е паркирал, е обозначено за синя зона, и е било отчетено обстоятелство за синя зона. Видно от доказателствата по делото, същите са максимално изчерпани, поради което моля да не уважавате така направеното доказателствено искане и моля да бъде приключено делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Възразявам на направеното искане за издаване на съдебно удостоверение. Считам, че няма да се представят доказателства, различни от тези представени днес и тези налични в административната преписка.

АДВОКАТ П. – С оглед изявлението на представителя на прокуратурата, никъде в жалбата, депозирана пред съда, не сме посочили, че жалбоподателя е съгласен с наложената ПАМ и заради това е заплатил глобата. Записано е в жалбата, че служител на общината е казал, че докато не заплати глобата, за която е представен фиша, няма да бъде освободен автомобилът. Мястото е обозначено като „Синя зона“, бяха представени от ответника доказателства. Никъде в жалбата не пише, че като е видял снимките, е съгласен с фактическата обстановка.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – По делото е представен доброволно подписан фиш, с което той се е съгласил да бъде глобен за това, че на същото място и дата е паркирал неправилно.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение на процесуалния представител на жалбоподателя - ищец, което да му послужи пред Община Бургас, Дирекция „УКОРС“ и Общинско предприятие „Транспорт“ – наказателен паркинг, да се снабди с доказателства, удостоверяващи кои и колко автомобила са били репатрирани в гр. Бургас на датата 09.09.2016г. от ул.“Хан Крум“ № 32 и в близост до този номер.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателства, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.05.2017г. от 10.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебното удостоверение.

УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателя-ищеца, че в двудневен срок от днес следва да се снабди с удостоверението.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.26 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: