ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1960 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят и ищец Г.П.П., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника по жалбата - Р.М.М., специалист, репатрация в Общинско предприятие „Транспорт“ при община Бургас, редовно призован се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника по иска - Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратурата Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че след предходното съдебно заседание от пълномощника на ответниците е постъпило писмо, което изхожда от директора на Общинско предприятие „Транспорт” във връзка със задължението да се съобщава на РУ МВР съобразно изискванията на чл.171, ал.1, т.5, б.б. от ЗДвП.

 

АДВОКАТ П. – Уважаема госпожо съдия, моля да допуснете до разпит един свидетел, който водим и с чиито показание ще установим твърдения от жалбата, а именно начина на паркиране на процесната дата, което се различава от твърдението на ответника, изслушани в настоящото производство. Твърдението на моя доверител е, че на процесната дата е паркирал личния си автомобил на определеното за това място и не е запушвал изхода нито на предния гараж, нито на задния гараж.

Ако позволите, на основание чл.176 от ГПК, да се изслушат обяснения на жалбоподателя.

Но моля за допускане на гласни доказателства. Доверителят ми със свидетелят са били заедно. Има твърдение, че посещаването на място, след като е бил репатриран автомобила, на тях са били показани снимките направени от органа и автомобилът на моя доверител, автомобилът не е бил паркиран по същия начин, както е посочено на снимките, които са по преписката. Автомобилът е бил ситуиран по друг начин. Снимките не съответстват на местоположението на автомобила на доверителят ми. Там са им показали две или три снимки и има разминаване.

СЪДЪТ към адвокат П. – По делото няма никаква данни, че има свидетел-очевидец на репатрирането. Кога установихте, че има свидетел?

АДВОКАТ П. – Снимките очаквах да са такива, но доверителят ми беше на операция и след като излезе от болница, каза че това не са снимките, които му е показал длъжностното лице. Моят доверител твърди, че преди репатрирането на неговия автомобил, служителите на общината са репатрирали друго МПС, което изцяло е запушило този гараж. Аз считам, че служителката на наказателния паркинг е съобщила, че ако наистина е имало друг автомобил и се представят снимки, няма как двете коли да са една върху друга на едно и също място.

СЪДЪТ към адвокат П. –Това, че е имало друг автомобил преди това от къде го научихте?

АДВОКАТ П. – Един след друг са ги вдигнали автомобилите. Моят доверител заяви, че е паркирал, след като вече е имало автомобил пред гаража.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да не допускате разпита на свидетеля, както и обясненията на жалбоподателя, тъй като по делото е представен протокол, който е официален документ, а броят на снимките отговаря на записаните в протокола. Административният орган не разполага с друг снимков материал и считам, че са неоснователни твърденията, че е имало друг паркиран автомобил. Освен това представения протокол и снимките са прикрепени с други доказателства, вкл. и заключението на вещото лице. Аз считам, че няма как жалбоподателят да знае какъв автомобил е паркиран до него, тъй като не е присъствал на репатрирането на собствения си автомобил.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че направеното доказателствено искане за разпит на свидетел е неоснователно. Същото е направено непосредствено преди приключването на съдебното производство, като се пораждат съмнения относно наличието на действителен свидетел, който е присъствал на мястото на паркирането заедно с ищеца. Още повече, че се поставят под съмнения неговите спомени след толкова много време къде точно е бил паркиран този автомобил.

Относно доказателственото искане да се представят материали за репатриране на друг автомобил, който е бил паркиран зад въпросния собственост на ищеца – предоставям на съда.

 

По искането за събиране на гласни доказателства съдът счита, че това доказателство не е необходимо за установяване на релевантните по делото факти. От една страна защото по делото са събрани други доказателства, които за разлика от свидетелските показания, по характер са по-надеждни, това са писмени доказателства, снимков материал и заключение на вещо лице. От друга страна, до този момент по делото жалбоподателят и неговият процесуален представител нито веднъж не е дори индицирал, че има свидетел-очевидец, който може да обясни къде е бил паркиран автомобилът на жалбоподателя. В днешното съдебно заседание, което е четвърто по ред, всички страни, в т.ч. и съдът научиха, че такъв свидетел съществува. Тези обстоятелства, според съда са достатъчни да се прецени, че събраните до тук доказателства са напълно достатъчни за установяване на спорните факти и не е необходимо да се събират гласни доказателства от свидетел, за чието съществуване всички участници в процеса научихме в днешното съдебно заседание, при положение, че същата страна до този момент е имала възможност да ангажира доказателства, в т.ч. и по указания на съда. По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства чрез разпита на един свидетел, воден от жалбоподателят-ищец в днешното съдебно заседание, чрез показанията на който ще се установяват факти, свързани с точното местоположение на паркиране на автомобила на жалбоподателя.

 

Производството по чл. 176 от ГПК предвижда възможност за вземане на обяснения от ответника, но в процеса по АПК , и субсидиарно приложимия ГПК не е позната възможността за снемане на обяснения от жалбоподателя. Това е така, защото всичко, което ще изложи жалбоподателя като главна страна по делото представляват негови твърдения, които подлежат на доказване, а не доказателствени способи. Твърденията страната може да изложи с исковата си молба, с жалбата или в хода на процеса, в писмен вид. За това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за вземане на обяснения по реда на чл. 176 от ГПК от жалбоподателя.

 

АДВОКАТ П. – Моля да задължите ответника по жалбата и по иска да представи доказателства за репатриране на автомобили от процесното място на дата 09.09.2016г. в диапазона от 10.30ч. до 11.05ч., с оглед твърдението ни, че непосредствено преди репатрирането на автомобила на доверителя ми, ответникът е репатрирал друг автомобил, който е бил запушил изхода за гаража, съответно автомобила на доверителят ми е бил паркиран на обозначеното за паркиране място. Твърденията ни са, че ако наистина има репатриран автомобил, ответникът е направил снимки преди репатрираното и ще се докаже, че представените снимки преди не отговарят на това. Според твърдението ни преди това е имало друг автомобил, поради което моля да ги задължите да представят доказателства.

Ако може да коригирам часовият диапазон - от 10.18 ч. до 11.05ч.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Считам, че няма как два автомобила два бъдат репатрирани и спрели на едно и също място по едно и също време. Може би това не е автомобила на жалбоподателя?

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – По направеното доказателствено искане предоставям на съда.

 

Съдът, доколкото от доказателственото искане, последно направено от адвокат П., се твърди, че по същото време, на същото място е имало паркиран друг автомобил, който също е бил репатриран и снимките, които отразяват това репатриране, по твърдение на страната ще докажат, че автомобилът на жалбоподателя не е препятствал входа на гаража, счита, че исканото доказателство е относимо и необходимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника по жалбата, най-късно до следващото съдебно заседание, да представи доказателства – снимков материал и съответния протокол, отразяващи репатрирането на репатрирани автомобили, чието преместване е било извършено в часовия период от 10.18ч. до 11.05ч. на 09.09.2016г. и които са били паркирани на същото място, където е преместен автомобилът на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ П. - Ние сме описали в жалбата, че е платен фиш. Няма АУАН и наказателно постановление, защото служителката на наказателния паркинг е казала на доверителят ми, че няма да освободи автомобила без да плати глобата по фиша, въпреки че той не е бил съгласен, но непознаването на закона води до последици.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Във фишът е записано, че има 7-дневен срок за заплащане.

АДВОКАТ П. – Фишът е платен.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.04.2017г. от 09.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: