ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1960 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:42 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.П.П., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощена, с представено по делото на л.12 пълномощно.

За ответника – Р.М.М., специалист в отдел „УКОРС“ при община Бургас, редовно призован се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратурата Бургас се явява прокурор Костова.

 

С жалбата, с която е оспорена принудителна административна мярка по чл.171, т.5, б.б от ЗДвП, е предявен иск за имуществени вреди в размер на 63,20лв. В петитума, касаещ иска не е определен ответник и такъв по делото не е призован.

 

АДВОКАТ П. – Уточнявам, че с предявения иск за заплащане на имуществени вреди в размер на 63,20лв., моля да осъдите Община Бургас и да конституирате същата в настоящото производство като ответник по иска и същата да заплати на доверителят ми причинените имуществени вреди.

С оглед на процесуална икономия се запознах с представената административна преписка и считам, че не е пълна. С писмена молба ще направя доказателствени искания относно попълването на административната преписка.

Моля ход на делото в днешното съдебно заседание да не бъде даден, предвид непризоваването на надлежния ответник по иска.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Да не се дава ход на делото.

ПРОКУРОР КОСТОВА – Моля да не се дава ход на делото в днешното съдебно заседание, предвид нередовното призоваване на ответника.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото по отношение на жалбата, с която се атакува административният акт, но доколкото е налице нередовно призоваване на ответника по иска, а жалбата е съединена с този иск, съдът счита, че няма пречка да бъдат разгледани в едно производство, тъй като няма да затруднят събирането на доказателства и постановяване на съдебния акт. В такъв случай, за да бъде даден ход на делото, то следва да бъдат призовани всички ответници.

По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

КОНСТИТУИРА Община Бургас като ответник по предявения от Г.П.П. иск, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за заплащане на имуществени вреди в размер на 63,20 лв., произтичащи от незаконосъобразно постановения ПАМ.

Същата следва да бъде призована редовно за следващото съдебно заседание с връчване на копие от жалбата.

ДАВА възможност на всички старини, в 7-дневен срок от днес, да изчерпят в писмен вид доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

Същата възможност съдът дава и на новоконституирания ответник, като за него срокът тече от датата на съобщаването.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.01.2017г. от 9.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се призове ответникът Община Бургас.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.51 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: