ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети март                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1960 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.П.Т., редовно призован, явява се лично. 

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

 В съдебна зала се явява вещото лице Т.Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-икономическа експертиза, като заключението е депозирано на 09.03.2015 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

         С оглед становището на страните, съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

 

         Т.Ж.Д. – ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         Съдът поради липсата на въпроси към вещото лице и с оглед представеното заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА  заключението на вещото лице Т.Д., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200 лв., платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 17.03.2015 г. – 200 лв.)

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Представям и моля да приемете молба с опис на представените от мен писмени доказателства, които желая да приемете по делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че представените доказателства са неотносими към предмета на спора, но не се противопоставям да бъдат приети.

 

Съдът, с оглед заявеното от страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с нарочна писмена молба в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Тъй като бях написал в жалбата само по признак «възраст», моля да се има предвид, че желая да се отчете и признакът «социално положение».

Водя свидетеля М.Х., който моля да бъде изслушан. Същият ще удостоверява факти дали лицата, които са пенсионери и тези, които не са пенсионери, полагат един и същи труд.

        

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Този въпрос, който ще се установява със свидетелски показания, на този въпрос е даден отговор в заключението.

 

            Съдът, с оглед уточнените от жалбоподателя факти и обстоятелства, които ще бъдат установявани с показанията на този свидетел, намира, че отговор на същите факти и обстоятелства са дадени в допуснатата изслушана и приета в днешно съдебно заседание съдебно-счетоводна експертиза. В този смисъл, съдът намира показанията на този свидетел за недопустими, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

            НЕ ДОПУСКА до разпит свидетеля М.Х..

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът, с оглед изчерпване на доказателствените искания на страните и по доказателствата

 

            О П Р Е Д Е Л И:

            ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Представям и моля да приемете подробни писмени бележки по съществото на спора. Нямам какво да добавя към същите.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да постановите решение по същество, с което да оставите без уважение жалбата и да потвърдите обжалваното решение на директора на ТП на НОИ гр.Бургас.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: