ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 16.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1960 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.П.Т., редовно призован, явява се лично.

За ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Делото е образувано по повод жалба от Т.П.Т. против Решение на директора на ТП на НОИ гр. Бургас с изх. № 94Т-2619-1/02.09.2014 г., с което е оставено в сила Разпореждане № 219/28.03.2014 г. на Ръководителя по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ гр. Бургас, с което на основание чл. 21, ал. 1 от НПОС, е изменена личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените с жалбата доказателства, в т.ч. и молба вх. № 9237/05.12.2014 г. ведно с уведомление за призоваване, издадено от Комисия за защита от дискриминация. Тъй като спора е относно прилагането на дискриминационния според мен текст на чл. 102, ал. 5 от КСО считам, че директорът на РУ „СО” не е изпълнил свое задължение съгласно чл. 16 Закон за нормативните актове. Поддържам искането за допускане на експертиза, която да отговори на въпросите, които съм формулирал в жалбата си ,а именно лист 13 от делото. Моля да бъде допуснат до разпит един свидетел, който водя. Същият е мой колега, работим заедно и би могъл да отговори на въпросите, които съм формулирал и в искането си за назначаване на експертиза. Няма да ангажирам други доказателства на този етап.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам изцяло така депозираната жалба. Не се противопоставям представените от жалбоподателя доказателства да бъдат приети по делото.

Относно искането за допускане на съдебна експертиза считам, че въпросите от 4-7 така, както са формулирани, биха наложили да бъдат направени правни изводи от вещото лице и в този смисъл считам, че не следва да бъдат допуснати. Също така се противопоставям на искането за допускане до разпит на един свидетел, тъй като обстоятелствата, които ще бъдат установени с неговия разпит всъщност могат да се установят и посредством експертизата. Считам, че тези въпроси по същество не са спорни.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от жалбоподателя документи, в т.ч. и тези, изходящи от Комисия за защита от дискриминация като писмени доказателства по делото.

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-икономическа експертиза, която след като извърши проверка в работодателя на жалбоподателя – „Мина Черно море-Бургас” ЕАД и в НОИ, да отговори на въпросите, формулирани в жалбата (лист 13 от делото).

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-икономическа експертиза в размер на 200 лв., платими от жалбоподателя по сметка на Административен съд – Бургас, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ плащането.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.03.2015 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: