ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 03.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети април                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 195 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Т.Д., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Р., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник група сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР-Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от М.Т.Д. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка  № 17-0769-002961/11.10.2017 г., с която на жалбоподателя е наложена санкция по чл. 171, т. 4 ЗДвП – изземване на свидетелство за управление на водач на МПС, на който са му отнети всичко контролни точки и не е изпълнил задължението си по чл. 157, ал. 4 ЗДвП.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че по делото с молба вх. № 3850/03.04.2018 г. от ответника са постъпили изисканите писмени доказателства – заверени копия на три броя удостоверения на лицето, издадени от „Авто-Тест 2000“ ЕООД, и протоколите към тях.

 

Адв. Р.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените доказателства към преписката от сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР гр. Бургас, както и докладваните в днешно съдебно заседание доказателства. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка, както и тези с писмо вх. № 3850/03.04.2018 г. oт ответника документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. Р.: Уважаеми г-н председател, моля да отмените изцяло заповед за прилагане на принудителна административна мярка  № 17-0769-002961/11.10.2017 г.  В самата жалба съм ангажирала основания, съгласно които считам, че следва същата да бъде отменена и в потвърждение на това в резултат на проведеното съдебно дирене по делото са събрани доказателства, подкрепящи нашата теза, а именно, че заповедта е постановена в нарушение на материалния закон. Наказващият орган не е съобразил проведеното от жалбоподателя трикратно преминато допълнително обучение, с което той трикратно е възстановявал по 1/3 от общия брой контролни точки, давани на всички водачи на МПС, което води до извода, че водачът не е изчерпал, така както е приел наказващият орган, общия брой контролни точки. Първото такова възстановяване жалбоподателят е направил през 2008 г., т.е още по време на действието на отменената Наредба № I-13 от 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на мпс за частично възстановяване на отнети контролни точки, като там подробно е уточнен редът, по който се извършва тази процедура. Съгласно чл. 158 от здвп изобщо за допускане на един водач за възстановяване  първоначално, а след това и последващо възстановяване на контролни точки е необходимо за допускането му до тази процедура да бъде установено, че на него не са му отнети всички контролни точки. Разпоредбата в отменената Наредба, както я цитирах, на чл. 17, ал. 2 императивна и повелява, че не се приемат за допълнително обучение водачи, на които са отнети всички контролни точки. Един ден преди провеждане на допълнителното обучение писмено сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР гр. Бургас бива уведомяван за допуснатите и им се изпраща списък на допуснатите до допълнително обучение кандидати, извършва се проверка от служител на сектор „Пътна полиция“ и то в деня, предхождащ допълнителното обучение , т.е. най-късния момент, когато би следвало да бъде установено този водач изчерпал ли е общия брой контролни точки или не. Първото възстановяване, както е на вниманието на съда, е извършено още през 2008 г., следват други възстановявания от този водач на по 1/3 от общия брой контролни точки през 2011 г. и 2014 г. Последното такова е извършено по време на приложението на новата Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 г. По време на действието на тази Наредба отново подробно с едни нови ал. 4 и ал. 5 към чл. 17 е утвърдена процедурата по възстановяване и провеждане на допълнителното обучение на водачите. Съгласно нея след извършване на проверката от сектор „Пътна полиция“ длъжностното лице уведомява писмено дружеството, оторизирано да провежда допълнително обучение, за това, че са налице законовите предпоставки лицата да бъдат допуснати до такова обучение. Тоест към 2017 г. да бъде издавана и връчвана издадената ЗППАМ считам, че не са били налице законови основания за издаването й, като по този начин е нарушен материалния закон, а и административнопроизводствените правила,  довели до издаването й. Затова аз Ви моля да отмените процесната заповед. Поддържам и направеното ни искане за спиране на предварителното изпълнение и в случай, че настоящият съдебен състав прецени жалбата за основателна с крайния си съдебен акт моля да постанови спиране на предварителното изпълнение. Моля да присъдите понесените от доверителя ми съдебно-деловодни разноски. Представям списък на разноските.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: