ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На деветнадесети юни                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Диян П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 195 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.Н.Х., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ при Министерство на правосъдието (ГДИН), редовно уведомен, неизпраща представител.

 

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор П..

 

Съдът ДОКЛАДВА уведомително писмо постъпило от Адвокатска колегия гр.Бургас, видно от което, на ищеца И.Х. е определен за служебен защитник адв.Н. П.а А..

Като взе предвид това уведомително писмо и на основание чл.26, ал.1 от Закона за правната помощ съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв.Н. П.а А. от Бургаска адвокатска колегия за процесуален представител на ищеца И.Н.Х. по административно дело №  195/2017г. по описа на Административен съд-гр.Бургас до окончателното приключването на делото във всички съдебни инстанции.

 

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище от ищеца И.Х., в което становище е направил изложение, касаещо отговора на исковата молба, който отговор е постъпил от ответната страна. В това становище е направено доказателствено искане да се изиска копие на пълния му медицински картон, както и е поискал да бъдат допуснати до разпит трима свидетели.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражения по хода на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените с исковата молба писмени доказателства, както и документите представени с отговора на същата. Не възразявам да бъдат уважени доказателствените искания на ищеца.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с исковата молба писмени доказателства, както и тези, изпратени от ответната страна придружаващи постъпилия писмен отговор на искова молба.

 

Доказателственото искане на ищеца свързано с представяне на копие на медицинския му картон и на дневника на медицинските инспектори, съдът счете за основателно, доколкото посредством тези доказателства биха се установили правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна най-късно до следващото съдебно заседание да представи по делото заверено копие на медицинския картон на ищеца, както и на дневника воден от медицинските инспектори, в случай, че такъв се поддържа в  Затвора гр.Бургас за исковия период.

 

В залата се яви адв.А. – назначена за процесуален представител на ищеца.

 

Съдът ЗАПОЗНА адв.А. с извършените до момента процесуални действия.

 

Адв.А.: Относно искането ни за разпит на свидетели, свеждаме броя на свидетелите до двама, но ищецът трябва да посочи имената, поради което моля да ми дадете допълнителна възможност в тази насока.

 

Съдът, като взе предвид изявлението на адв.А., намира за необходимо на страната да бъде дадена възможност да конкретизира свидетелите, които иска да бъдат разпитани, за да се обезпечи тяхното призоваване, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на ищеца в 7-дневен срок, считано от днес да посочи по делото имената и адресите на свидетелите, които иска да бъдат разпитани по делото, за да бъдат призовани за следващото съдебно заседание.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.10.2017г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.09 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: