Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 782            Година 21.04.2016           Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на двадесет и четвърти март две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                                          2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря: Й.Б.

Прокурор: Георги Дуков

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 195 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Регионална дирекция по горите Бургас срещу решение № 151 от 14.12.2015г., постановено по н.а.х.д. № 416 по описа за 2015г. на Районен съд Карнобат. Счита решението за незаконосъобразно. Не споделя изводите на съда за съставяне на акта за установяване на административно нарушение след изтичане на срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

Ответникът – Р.А.Г. *** редовно уведомен, оспорва касационната жалба като неоснователна.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава становище за оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Карнобат е отменил наказателно постановление № 727 от 07.09.2015г. на директора на РДГ Бургас, с което на Р.А.Г. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева, за нарушение по чл.266, ал.1 от Закона за горите (ЗГ). За да постанови решението си, съдът е приел, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на издаденото наказателно постановление. Съдът е преценил, че са изтекли сроковете по чл. 34 от ЗАНН за образуване на административнонаказателно производство, тъй като нарушението и нарушителят са открити още на 02.01.2014г., а  акта е съставен едва на 13.05.2015г. За пълнота на изложението съдът е посочил, че е налице и допълнително основание за отмяна на наказателното постановление, тъй като деянието за което е ангажирана отговорността на лицето сочено за нарушител е недоказано, като от административнонаказващия орган не са ангажирани убедителни доказателства които да обосноват извод, че на посочената дата и място именно Р.Г. е извършвал транспортирането на дървен материал без превозен билет.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалва не пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Правилно първоинстанционният съд е отменил издаденото наказателно постановление приемайки, че в проведеното административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения.

Съгласно разпоредбата на чл.34, ал.1 от ЗАНН, не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на административно нарушение в продължение на три месеца от откриване на нарушителя.

За конкретния случай, ответникът по касация Г. е установен на 02.01.2014г. от служители в РУ „Полиция“ Карнобат, от които е подаден сигнал до ТП „ДГС“ Карнобат, че транспортира 2 пр.куб.м. дърва за горене, нарязани на метровки, без превозен билет. За констатираното нарушение първоначално е съставен АУАН на 07.01.2014г., производството по който е прекратено с мотив, че деянието не е нарушение, съгласно поставената резолюция на Директора на РДГ Бургас. В последствие за установеното административно нарушение срещу жалбоподателя е съставен втори АУАН с бланков №031273 от 13.05.2015г., въз основа на констатациите от който е издадено и процесното наказателно постановление №727/07.09.2015г., с което за нарушение на чл.213, ал.1 от ЗГ, му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева.

В случая не е следвало да бъде образувано административно наказателно производство, тъй като тримесечният срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН от откриване на нарушителя е изтекъл. Видно от обстоятелствената част на наказателното постановление, в него е прието, че ответникът по касация е извършил нарушението за което е ангажирана отговорността му на 02.01.2015г., като на същият този ден е установен от контролните длъжностни лица да транспортира дърва за огрев без превозен билет и това е това е моментът в който е установен нарушителят. Органът разполага с тримесечен срок да състави АУАН за установяване на извършеното нарушение, като този срок изтича на 02.04.2015г. Актът за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено оспореното наказателно постановление е съставен на 13.05.2015г., тоест след изтичане на срока по чл.34, ал.1, изр.второ, предл.първо от ЗАНН. Неспазването на срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН представлява съществено нарушение на административно производствените правила, което опорочава издаденото наказателно постановление в степен, обуславяща неговата отмяна, без да е необходимо спора да се разглежда по същество.

В допълнение на изложените от първоинстанционния съд мотиви, следва да се има в предвид и че в хода на административнонаказателното производство е допуснато още едно съществено процесуално нарушение. Безспорно е, че за нарушението предмет на обжалваното наказателно постановление първоначално е бил съставен АУАН с бланков № 031260 на 07.01.2015г., с който е започнало административнонаказателното производство. Това производство е било прекратено с резолюция на директора на РДГ Бургас на основание чл.52, ал.4, във връзка с чл.54 от ЗАНН, поради това, че не е нарушение – липсва в ЗГ цитираната противоправност в АУАН. В последствие за същото нарушение е съставен нов АУАН с бланков № № 031273 на 13.05.2015г. и въз основа на него е издадено наказателно постановление №727/07.09.2015г..

Съгласно чл.54 от ЗАНН, когато се установи, че деянието не е нарушение, че нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител, или че то не може да му се вмени във вина, наказващият орган прекратява преписката с мотивирана резолюция, като постановява да се върнат иззетите вещи, освен ако притежаването им е забранено, или да се заплати тяхната равностойност в случаите на чл.46, ал.4 от ЗАНН. Видно от изложеното, законодателят е регламентирал три предпоставки при които наказващия орган може да прекрати с мотивирана резолюция административно наказателната преписка: 1.когато деянието не е административно нарушение; 2.когато нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител; 3. когато деянието не може да се вмени във вина на лицето, посочено като нарушител. Други основания за прекратяване на започнало административнонаказателно производство, чрез мотивирана резолюция, не са предвидени от законодателя.

При изпълнение на задълженията си по чл.52 от ЗАНН, административнонаказващия орган е длъжен да се произнесе по административнонаказателната преписка, като провери законосъобразността и обосноваността на АУАН, след преценка на възраженията и на събраните по преписката доказателства, а ако е необходимо да извърши допълнително разследване на спорните обстоятелства и след като установи, че нарушителят е извършил деянието виновно и няма основания за чл.28 и чл.29 от ЗАНН, да издаде наказателно постановление. В случай, че при тази преценка наказващият орган установи някое от предпоставките, визирани в чл.54 той е длъжен с мотивирана резолюция да прекрати производството. С произнасяне по един от двата начина наказващият орган упражнява регламентираните му от закона пълномощия и възможността за други действия, след постановяване на наказателното постановление или след издаване на мотивираната резолюция, е преклудирана.

В случая, с резолюция от 17.02.2015г. на директора на РДГ Бургас, първо образуваното административнонаказателно производство е било прекратено на основание чл.54 от ЗАНН, поради това, че деянието не е нарушение. С тази резолюция е приключило производството по налагане на административно наказание за това нарушение. Образуваното след това ново административнонаказателно производство със съставянето на втори АУАН и издаването въз основа на него на наказателно постановление е при съществено процесуално нарушение, защото наказващият орган за същото нарушение вече се е произнесъл, като е прекратил производството на основание чл.54 от ЗАНН.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение, следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 151 от 14.12.2015г., постановено по н.а.х.д. № 416 по описа за 2015г. на Районен съд Карнобат.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.      

           

 

                                                                                                 2.