Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер         693/09.04.2015                            град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на дванадесети март две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Станимира Друмева

                      2. Румен Йосифов

 

 

при секретаря Г.Ф. и прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 195 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на С.Д.К. *** против решение № 341/03.12.2014г., постановено по НАХД № 763/2014г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 14-0304-001914/07.08.2014г., издадено от началника на Районно управление „Полиция“ - Несебър и наложената на касатора глоба в размер на 300 лева на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.139, ал.5 от същия закон. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник. Изразява становището си по спора в писмена молба.

Ответникът – началникът на Районно управление „Полиция“ - Несебър не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за основателно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд - Несебър е образувано по жалба на С.Д.К. против наказателно постановление № 14-0304-001914/07.08.2014г, издадено от началника на Районно управление „Полиция“ - Несебър, с което му е наложена глоба в размер на 300 лева на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.139, ал.5 от същия закон. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на НРС потвърждава наказателното постановление като приема за доказано, че на 29.07.2014г. жалбоподателят К. е управлявал лек автомобил, марка „Опел“, модел „Агила“ по републиканската пътна мрежа (главен път 1-9 Е-87 205,2 км, посока Варна-Бургас след кръстовище Несебър) без да е заплатил винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата. Фактическата установеност, съдът е обосновал със събраните по делото писмени доказателства, въз основа на които е формирал решаващия си извод за съставомерност на деянието.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и трябва да се отмени.

Съгласно разпоредбата на чл.139, ал.5 от ЗДвП движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата. Неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция - глоба за водача в размер от 300 лева (чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП). Съгласно правилото на чл.10а, ал.5 от Закона за пътищата при заплащане на винетната такса се издава ценна книга, наречена "винетка", която удостоверява правото на ползване на републиканските пътища, като винетката се състои от две части; първата част е оформена за еднократно залепване в долния десен ъгъл на вътрешната страна на предното стъкло на пътното превозно средство и е осигурена срещу фалшифициране със защитни знаци; тя има и предназначението да удостоверява плащането на винетната такса пред контролните органи; втората част във вид на талон се съхранява от водача на пътното превозно средство и служи за доказателство за платена винетна такса при издаване на безплатен винетен стикер в случаите на счупване или кражба на предното стъкло на автомобила, както и при производствен дефект на винетния стикер. Анализът на цитираните разпоредби обосновава извод, че заплащането на винетната такса се установява чрез залепянето на първата част от винетния стикер в долния десен ъгъл на предното стъкло на съответния автомобил. В настоящия случай от представените по делото доказателства - касов бон, снимков материал и свидетелства за регистрация, се установява, че за управлявания от касатора автомобил е заплатена винетна такса. Цитираните доказателства опровергават по категоричен начин фактическите констатации в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление и обосновават извод за недоказаност на „обвинението“. Поради това наказателното постановление е издадено незаконосъобразно и трябва да се отмени.

Като е достигнал до правни изводи в противоположния смисъл и е потвърдил наказателното постановление, Несебърският районен съд е постановил неправилно решение, което трябва да се отмени със следващата от това отмяна на наложената санкция.

 

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 341/03.12.2014г., постановено по НАХД № 763/2014г.  по описа на Районен съд – Несебър И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-001914/07.08.2014г., издадено от началника на Районно управление „Полиция“ – Несебър.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                              2.