РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 21 март 2011 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 24 февруари 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

                                                     ЧЛЕНОВЕ:      1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                               2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 195 по описа за 2011 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Т.И.Т. *** против Решение № 208/25.10.2010 год., постановено по НАХД № 323/2010 год. по описа на Районен съд – Айтос, с което е потвърдено НП №03-316/05.07.2010 год., издадено от директор на РИОКОЗ - Бургас, с което, на касатора, в качеството му на ЕТ “Тотко-Т.Т.”, на основание чл.48, ал.2 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за нарушение на чл.16а, ал.1 от с.з.

 Като касационни отменителни основания се сочат неправилност и необоснованост на съдебния акт, постановен в нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Възразява се, че проверката е извършена въз основа на постъпил анонимен сигнал, че същата е направена по зрително възприятие през прозореца на проверявания обект, както и че в НП липсва точен час на извършването й. Твърди се, че НП е издадено срещу субект, който не съществува в правния мир и същото не е връчено по надлежния ред предвиден  ЗАНН. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се отмени издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът лично и чрез процесуалния си представител поддържа подадената касационна жалба на сочените в нея основания.

Ответникът по касация чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за оставяне в сила на съдебния акт.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Атакуваното съдебно решение е валидно, допустимо и постановено в съответствие с нормите на материалния и процесуален закон.

Фактите по делото са безспорно установени и по същество Айтоският районен съд е приел, че на 05.05.2010 г. в РИОКОЗ – гр. Бургас бил подаден сигнал за бисквити с мирис на перилни препарати, закупени от павилион за търговия с храни намиращ се в с. Съдиево. Въз основа на постъпилия сигнал, на 25.05. 2010 г. длъжностни лица  в отдел „КХОХ” в Дирекция ЗК при РИОКОЗ – гр. Бургас извършили проверка на място, като установили, че обекта не работи, поради което фактически установеното от тях било възприето през прозорците на обекта. По сведение на проверяващите вътре, редом с позволените според  Удостоверение №Т021301951/21.06.2004 г. за регистрация на обект за храни, 9 групи храни, се продавали и перилни, миещи препарати и козметични средства, разположени в непосредствена близост едни до други. За извършената проверка касаторът бил извикан и в негово присъствие бил съставен АУАН №25824/27.05.2010 г. за нарушение по чл.16а, ал.1 от ЗХ и чл.58, т.2 от Наредба №5 на МЗ и МЗГ за хигиена на храните, препис от който той отказал да получи. Въз основа на акта впоследствие било издадено и процесното НП, което Районния съд е потвърдил като законосъобразно. Намерил е за неоснователни доводите за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на извършената проверка, както и за недоказани твърденията, че правният субект, против когото е издадено НП  не съществува.

Решението е правилно.

Наказателното постановление е издадено за нарушение на чл.16а, ал.1 от ЗХ и чл.58, т.2 от Наредба №5 на МЗ и МЗГ за хигиена на храните като е приложена санкционната норма на чл.48, ал.2 във вр. с чл.49, ал.2 от ЗХ.

Съгласно материалноправната нормата на чл.16а, ал.1 от ЗХ производителите и търговците осигуряват и контролират спазването на нормативните изисквания към храните, произвеждани или предлагани под техен контрол. Съгласно § 1, т.61 от ДР на ЗХ "Търговец на храни" е всяко физическо или юридическо лице, което се занимава с търговия с храни по смисъла на т. 60 - "Търговия" е процес на внос, износ, съхранение, транспорт, продажба и представяне за продажба на храни, предлагане на храни в места за обществено хранене, както и предоставяне на потребителите на безплатни мостри от храни.

Касационната инстанция счита, че в настоящия случай правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора в качеството му „търговец на храни” за нарушение по смисъла на чл.58, т.2 от Наредба №5, тъй като същият не е осигурил нужната защита срещу замърсяване на хранителни те продукти,  които предлага в стопанисвания от него търговски обект, което може да ги направи негодни за човешка консумация или вредни за здравето на потребителя.

Относно възражението направено в касационната жалба, че проверката на процесния търговски обект е извършена през прозореца, тъй като същият е бил затворен по това време, настоящата инстанция споделя изводите направени в първоинстанционното съдебно решение. Съдът намира, че дори проверяваният обект да бил отворен по време на проверката и контролните органи да са имали непосредствено визуално възприятие и  достъп до предлаганите хранителни стоки, то те безспорно не биха възприели тяхното разположение в близост до козметични, перилни и миещи препарати по друг по - различен начин, който да обоснове отпадане на административнонаказателната отговорност на касатора. От страна на касатора също не се ангажират доказателства, които да установят, че отделните продукти са разделно обособени и разположени по начин, който да не допуска тяхното смесване.

Несъстоятелни се явяват и възраженията относно непосочването на час на извършването на проверката, както и относно връчването на АУАН и НП. Часът на извършване на проверката не е сред законоустановените реквизити на НП и не присъства в изчерпателно изброените такива в чл.57, ал.1 от ЗАНН, като касационната инстанция, счита че както в АУАН, така и в НП нарушението е коректно описано и не е налице никакво противоречие в обстоятелствата по установяването му. Относно връчването на АУАН следва да се отбележи, че същият е предявен за подпис на касатора и той лично е отказал да го подпише, както и не е направил възражения по него, след като е бил уведомен от длъжностните лица за тази възможност. НП от своя страна е връчено на 17.08. 2010г. и е получено от майката на касатора, видно от известие за доставяне ИД PS 8001 002 IKP J, а не от „някаква незнайна съседка”, каквито са твърденията в касационната жалба, като с оглед на това, съдът намира, че правото на защита на касационния жалбоподател по никакъв начин не е било ограничено.

Относно твърдението, че НП е издадено срещу субект който не съществува в правния мир, от касатора не са ангажирани никакви доказателства, които да обосноват подобен извод. Възможните такива биха били съдебно решение, с което са заличава вписания търговец, извършена транслативна сделка на търговското предприятие или др. под., посредством които да настъпи ефект на прекратяване на търговеца като правен субект. В този смисъл, съдът намира за напълно необосновани възраженията на касатора в тази насока. Фактът, че впоследствие е издадено удостоверение за регистрация на името на друг търговец не означава задължително и непременно, че към момента на констатиране на нарушението не е съществувал правния субект, чиято отговорност е ангажирана.

На основание гореизложеното, поради липса на сочените отменителни основания, решението следва да се остави в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 208/25.10.2010 год., постановено по НАХД № 323/2010 год. по описа на Районен съд – Айтос.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                       2.