ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 24.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти февруари             две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

КНАХ   дело    номер   195    по    описа    за   2011  година.

 

На именното повикване в  13:50  часа се явиха:

Касаторът –  Т.И.Т., редовно уведомен, лично и с  адвокат Емил Томов, упълномощен от по-рано.

За ответника по касация – Директор на РИОКОЗ - Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Петкова, която представя пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

ЮРИСКОСУЛТ ПЕТКОВА – Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве е преобразувано в РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ с Постановление № 1 от 14.01.2011 г. на Министерски съвет и се явява правоприемник, със всички права и задължения на РИОКОЗ. Представям удостоверение от Агенция по вписванията и пълномощно.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ ТОМОВ – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ ПЕТКОВА – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по касационна жалба, с която се оспорва решение на Районен съд – гр. Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление, издадено от ответника на касатора.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

АДВОКАТ ТОМОВ – Поддържам изцяло касационната жалба и подробно изложените в нея основания досежно становището ни по обжалваното решението. Няма да ангажираме други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ ПЕТКОВА – Оспорваме касационната жалба. Няма да сочим други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима.  Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА тяхното събиране.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ ТОМОВ -  Моля за цялостна отмяна на атакуваното първоинстанционно решение. Подробно съм изложил в касационната жалба аргументи. Само ще маркирам. Първо - абсурдно е извършена е проверка на магазина без да е присъствал някой от персонала. Не можеш да извършваш проверка от прозореца на съответния обект. Само това обстоятелство се явява абсурдно и набиващо се на очи. Изложил съм аргументи относно съставянето на наказателното постановление на обект, който не съществува от близо 5 години. Изложил съм аргументи също досежно нарушаването от формална гледна точка по отношение на връчването на наказателното постановление. Като тази процедура е строга и формално регламентирана и само на това основание атакуваното наказателно постановление би могло да бъде отменено атакуваното наказателно постановление. Пускането по пощата в пликове в най-различни пощенски кутии и получаването от трети лица, не е връчване на наказателно постановление по смисъла на закона. Особено в конкретния случай където е получено от някакво трето лице. Моля за решение в искания смисъл.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ПЕТКОВА – Моля да оставите без уважение касационната жалба и да потвърдите първоинстанционното решение на Айтоския районен съд. Първоинстанционният съд в решението си съвсем подробно и аргументирано е мотивирал наличието на опасност за потребителите във връзка със съхраняването в непосредствена близост на хранителни и нехранителни продукти. Извършената от инспекторите визуална проверка не е в нарушение на процесуалните изисквания, тъй като по време на проверката е констатиран начина за съхранение на изложените в търговската зала хранителни и нехранителни продукти. Относно възражението, че наказателното постановление и АУАН не са връчени на едноличния търговец, считам за неоснователно, поради факта, че лицето е отказало да подпише и да му бъде връчен екземпляр от акта за установяване на административното нарушение, е което сам се е поставил в състояние да не научи за същото. Относно наказателното постановление, същото е връчено по пощата, с обратна разписка и едноличният търговец го е обжалвал в срок. С оглед на което считам, че не е налице нарушение на процесуалните изисквания на закона. Моля за решение в този смисъл.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам решението на първата инстанция за обосновано и законосъобразно и моля да го оставите в сила.       

 

         Съдът, счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви на страните, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: