Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас, 27 април  2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на осми април, през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: Г.Р.

                                                                      

              

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 195 по описа за 2009 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. АПК.

Подадена е жалба от „ЕКО КЛИМА 11” ЕООД, представлявано от Г.И.И.  против Решение по т.8 от заседание на ОС гр.Бургас, проведено на 27.03.2008г., обективирано в протокол № 7 от 23.03.2009г. С този акт, е отменено решение на ОС гр.Бургас по т.21 от Протокол № 35/ 27.04.2006г. Иска се прогласяване на нищожност на решението поради липса на компетентност на издателя му.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител адв. Х. поддържа искането си. Подробни аргументи излага в писмено становище.

Ответника по жалбата, не взема становище.

По допустимостта на жалбата: подадена е от лице, което има правен интерес от оспорването, тъй като предмета на Решение по т.8 от заседание на ОС гр.Бургас, проведено на 27.03.2008г. пряко засяга интересите му. С оглед заявения порок на акта, оспорването не е ограничено със срок. Налице е и подлежащ на съдебен контрол административен акт, предвид разпоредбата на  чл. 45 ЗМСМА.

По тези съображения, съдът, намира жалбата за допустима.

От фактическа и правна страна, приема за установено следното:

С решение по т.8 от заседание на ОС гр.Бургас, проведено на 27.03.2008г., обективирано в протокол № 7 от 23.03.2009г., е отменено решение на ОС гр.Бургас по т.21 от Протокол № 35/ 27.04.2006г. С последното е решено да се извърши замяна на шест имота частна общинска собственост на обща стойност 2 443 160 лева, отредени за жилищно строителство в к-с"Лазур" и к-с"Братя Миладинови" в гр.Бургас, с два недвижими земеделски имота, ІІІ категория, м. "Келева нива и м. "Муската", землището на гр.Бургас на обща стойност 2 446 094 лева, собственост на ЕТ "Венус-11 – Г.И." гр.Бургас, чийто правоприемник е жалбоподателя в настоящото производство.

Решение на ОС гр.Бургас по т.21 от Протокол № 35/ 27.04.2006г., е било оспорено с протест на прокурора пред Окръжен съд гр. Бургас. С решение № ІІІ-237/ 21.07.2006 г. по адм.дело № 555/2006 г. по описа на Бургаския окръжен съд, решението по т. 21 е било отменено. С решение № 7426/ 11.07.2007г. по адм.д. № 9529/2006г., постановено от трето отделение на ВАС, първоинстанционния съдебен акт е бил оставен в сила.

Последвала е молба от „ЕКО КЛИМА 11” ЕООД, в качеството му на правоприемник на ЕТ "Венус-11 – Г.И." за отмяна на влязло в сила решение, по която е било образувано дело пред ВАС, последното към 31.01.2008г. не е било приключило, като този факт е удостоверен със съдебно удостоверение, прието като доказателство по настоящото дело.

За предприетите процесуални действия по отмяна на влязъл в сила съдебен акт, с писма „ЕКО КЛИМА 11” ЕООД, уведомява кмета на Община Бургас / вх.№ 70-Е-342/06.12.2007г./ и Директора на дирекция „ОС” при Община Бургас / вх.№ 70-Е-342/07/28.01/, като на последния е предоставено и описаното по- горе удостоверение, издадено от ВАС.

Въпреки представените пред ОС гр. Бургас, въз основа на докладна записка от Стоян Иванов, на 27.03.2008г. е прието решение по т.8 на Протокол № :, с което е отменено решение на ОС гр.Бургас по т.21 от Протокол № 35/ 27.04.2006г..

В производството пред ВАС, по подадената молба за отмяна на влязло в сила съдебно решение,последната е намерена за основателна и делото е върнато отново за разглеждане в касационна инстанция. Последната постановява решение № 2788/ 04.03.2009 по адм. дело № 13089/2008г., което отменя решение № ІІІ-237/ 21.07.2006 г. по адм.дело № 555/2006 г. по описа на Бургаския окръжен съд и отхвърля оспорването по протест на прокурора.

При така установените факти, съдът, намира искането за прогласяване на нищожност на Решение по т.8 по протокол № 7 от заседание на ОС гр.Бургас, проведено на 27.03.2008г. за основателно.

На 11.07.2007г. е влязло в сила Решението по адм.дело №9529/2006г. на ВАС-ІІІ-то отд., с което е оставено в сила Решение № ІІІ-237/21.07.2006г. на ОС-Бургас, с което е отменено Решението по т.21 по протокол №35/27.04.2006г. на Общински съвет Бургас.

На 24.09.2008г. влязлото в сила решение по адм.дело №9529/2006г. на ВАС-ІІІ-то отд., е отменено, с което се възобновява висящността на касационното производство и на спора, тъй като е върнато на касационната инстанция за ново разглеждане.

Във времето, в което е било в сила – от 11.07.2008г. до 24.09.2008г. е издадено Решение по протокол №7 на общински съвет –Бургас от 27.03.2008г.за отмяна на първото решение , но към този момент то е нямало предмет, тъй като е отменен акт, който е бил отменен по съдебен ред. Дори да се приеме,че има действие към 24.09.2008г., то пак е нищожно, тъй като органа преразглежда своя акт изцяло извън компетентността си за това съобразно правилата на чл.91 АПК – преразглеждане чрез отмяна в кратки срокове по административен ред и преди съдебното обжалване, или пък в нарушение на чл.99 АПК – възобновяване, което позволява отмяна, но само ако акта не е бил оспорен пред съда, което не е налице.

Ето защо и на осн . чл. 172 ал.2 АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав

 

 

РЕШИ:

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение по т.8 по протокол № 7 от заседание на ОС гр.Бургас, проведено на 27.03.2008г. с което , е отменено решение на ОС гр.Бургас по т.21 от Протокол № 35/ 27.04.2006г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                           

                                                                        СЪДИЯ: