ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 08.04                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми април                                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 195 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподател – „ЕКО КЛИМА 11” ЕООД, представлявано от Г.И., редовно призован, явява се адвокат Х., редовно упълномощена.

Ответник по оспорването – Общински съвет – гр. Бургас, редовно призовани, не изпращат представител.

 

АДВОКАТ Х.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Постъпила е молба от „ЕКО КЛИМА 11” ЕООД, с която се представя като доказателство по делото заверен препис от Решение №2788 по адм. дело №13089/2008 г. на Върховен административен съд на Република България. Наред с това е постъпило становище от процесуалния представител на ответника по оспорването – мл.юрисконсулт Т., с което се изразява мнение за недопустимост на подадената жалба поради липсата на правен интерес от оспорването.

 

АДВОКАТ Х.: Поддържаме така подадената жалба.

Моля да приемете представените с нея доказателства, както и решението, представено с допълнителната молба.

Прилагам удостоверение за актуално състояние на дружеството, както и 2 броя заверени преписи от съдебни решения и заверен препис от договор за продажба на търговско предприятие, удостоверяващи активна процесуална легитимация за доверителя ми.

Нямам други доказателствени искания.

Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, тези, представени с нарочни молби по делото и тези, представени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

По отношение на допустимостта на оспорването, съдът ще се произнесе с окончателния си съдебен акт и предвид липсата на други доказателствени искания следва да се приключи съдебното дирене и се даде ход по същество.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, тези, представени с нарочни молби по делото и тези, представени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Х.: Моля, като вземете предвид основанията, изложени в жалбата и представените по делото доказателства, да се произнесете с решение, по силата на което обявите нищожността на решение по т.8, взето на заседание на Общински съвет – гр. Бургас, проведено на 27.03.2008 година, отразено в Протокол № 7.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: