ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 19.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети октомври                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1959 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:49 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ГЕША – ГЕОРГИ ПЕТРОВ“ ЕТ, редовно призован, не се явява лично, представлява се от адв.И. c пълномощно, представено в днешното съдебно заседание

ОТВЕТНИКЪТ  Директор на дирекция "Контрол" при ТД на НАП – Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „ГЕША – ГЕОРГИ ПЕТРОВ“ ЕТ против против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-143-0326943/04.07.2017г., издадена от директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – Бургас, с която му е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – магазин за плод и зеленчук, находящ се в ***, стопанисван от жалбоподателя и забрана за достъп до него за срок от 30 /тридесет/ дни на основание чл.186, ал.1, т.1, буква „а“ от ЗДДС и чл.187, ал.1 от ЗДДС.


         Съдът докладва постъпилата административна преписка, ведно с заповед удостоверяваща компетентността на административния орган.

 

АДВ. Д.: Поддържам жалбата. Представям длъжностна характеристика на продавач-консултант с оглед установяване на твърденията в жалбата, че в обекта е работило третото лице продавач- консултант А.. На нея е възложено по длъжностна характеристика изрично да издава касови бонове. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Моля да приключите съдебното дирене.

 

Съдът  счита,че  така представените  писмени доказателства за относими  към предмета на делото, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, както и представената в днешното съдебно заседание длъжностна характеристика на длъжността „продавач-консултант”.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА ход по същество

 

АДВ. Д.: Поддържам изцяло изложените съображения в жалбата относно незаконосъобразността и неправилността на издадената заповед за налагане на ПАМ. Моля да я отмените като по същество ще акцентирам само върху няколко по-важни момента от административното производство.  Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

 

   Съдът предоставя 7-дневен срок за предоставяне на писмени бележки по делото.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: