ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 07.11.                                                                       град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми ноември                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1958 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево, редовно призован, се представлява от адв. Н., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

адв. Н.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от  „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс“ ЕООД против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ5213014622/27.04.2017г. на старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при община Царево, потвърден с Решение № 52/14.06.2017г. на началник отдел „МТД” при община Царево.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 11322/26.10.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с която моли да се даде ход на делото. Формулирано е искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на конкретно поставени в молбата въпроси.

 

Адв. Н.: Уважаеми г-н председател, от името на представлявания от мен Началник на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър заявявам, че оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете изпратената от ответника административна преписка по атакувания индивидуален административен акт. По направеното от жалбоподателя искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза моля същото да бъде оставено без уважение, тъй като отговорът на въпрос № 1, а именно „Как е определен размерът на ТБО?“ се съдържа в атакувания АУЗД, в който подробно са посочени сумите, включително и по пера. Затова считам, че не са необходими специални знания за отговора на този въпрос. По отношение на въпрос № 2 считам, че съдът следва да се произнесе по него с крайния си съдебен акт. Освен това в самата преписка се съдържа заповед № РД-01- 662/18.10.2016 г. на кмета на Община Царево, с която са определени районите, в които се извършва сметосъбиране, сметопочистване и сметоизвозване на територията на Община Царево. Именно в този район попада и имотът, за който жалбоподателят е подал съответните данъчни декларации и му е начислена съответната ТБО. Представям и моля да приемете доказателства по опис, а именно заповед № ТЗ-11-183 от 10.10.2012 година на Кмета на Община Царево за изменяне на трудовото правоотношение на началника на отдел „МДТ“ във връзка с материлно-правната му компетентност; докладна записка за одобряване на план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2017 г. заедно с решение на Общински съвет – Царево; извадка от Протокол № 13 от проведено заседание на Общински съвет – Царево и Решение № 204 за одобряване на план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2017 г.; извадка от схемата за разполагане на контейнери за твърди битови отпадъци на територията на местността „Караагач“, „Рибарницата“ и „Смайлов чаир“ в с. Лозенец, Община Царево; заверени преписи на пътни листи 01.01.2017 г. - 31.08.2017 г., както и протоколите за създаване на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол; всички фактури и преводни нареждания за заплащане на дължимите суми за депониране на отпадъци, както и справки за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците както и платежни нареждания за извършени плащания по чл. 60 от ЗУО.

На този етап няма да соча други доказателства.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответника и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

По повод формулираното в молбата от 26.10.2017 г. доказателствено искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза съдът намира така формулираното искане с оглед формулираните въпроси за процесуално недопустимо. В първия въпрос на формулираното в молбата искане жалбоподателят е поискал вещото лице да отговори на каква база органът е изчислил ТБО, като се посочи в какъв размер са определените за всеки един от трите компонента суми. Видно от оспорения АУЗД в същия именно по отделни компоненти са посочени процентите и съответно дължимите суми, т.е. отговорът на така поставения въпрос се съдържа в самия АУЗД.

По отношение на втория въпрос съдът също намира, че за неговия отговор не са необходими специални знания, доколкото документите, въз основа на които процесният имот е бил определен попада ли той в територия, в която се извършват дейности по сметосъбиране, сметопочистване и сметоизвозване се съдържа в кориците на делото, поради което не е необходимо вещото лице да посочи тези документи, налични по делото.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТхВъРЛЯ искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на формулираните в молбата от 26.10.2017 г. въпроси.

По отношение искането за приемане като писмени доказателства на депозираните в днешно съдебно заседание документи в значителен обем съдът счита за нужно да предостави възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да изрази становище по допустимостта, респективно относимостта на въпросните документи към предмета на спора.

По отношение приемането на така представените документи като писмени доказателства съдът ще се произнесе след запознаване с евентуалното становище на дружеството-жалбоподател.

По изложените съображения и с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.01.2018 г. от 14,00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: