ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 03.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети април                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1958 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево, редовно призован, се представлява от адв. К., с представено по делото пълномощно от днес.

В залата се явява вещото лице инж. С.И..

 

По хода на делото:

адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 26.03.2018 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв. К.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

инж. С.Ж.И.- ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че заключението е изчерпателно и пълно, поради което моля същото да бъде прието.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на други поставени към вещото лице въпроси

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице И., на което определя възнаграждение в размер на 375.00 лв., 300.00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит./изд. РКО 300 лв. – 03.04.2018 г./

задължава жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 75.00 лв., представляваща доплащане по изготвената и приета от съда съдебно-техническа експертиза. При неизпълнение в указания срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

адв. К.: Във връзка с направено оспорване от страна на жалбоподателя на пътните листи, които са част от доказателствата за предоставяне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, представям и моля да приемете като доказателства по делото разпечатка от GPS системата на община Царево, от която е видно, че през периода от 15.06.2017 г. до 31.08.2017 г. ежедневно е бил обслужван районът, в който се намира процесният имот на жалбоподателя, с точно означение на кои автомобили и през кое време са били на мястото на контейнерите. Представям списък на разноските по чл. 80 ГПК. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание документи, съставляващи разпечатка от GPS система, като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. К.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите като неоснователна и недоказана жалбата на дружеството-жалбоподател против атакувания ИАА.  Моля да присъдите на моя доверител направените съдебно-деловодни разноски за настоящата инстанция по представения списък по чл. 80 ГПК. Моля за срок,  в който да изготвя и представя подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя на възможност на процесуалния представител на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: