ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети януари                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 1957 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:28 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ибердрола инмобилиария риъл естейт инвестмънтс“ ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Н.: Правя искане да бъдат допуснати до разпит двама свидетели /служители на дейност „Чистота“, при условията на довеждане, с разпита на които ще установяваме обстоятелството, че  реално са предоставяни услугите по сметосъбиране и сметоизвозване в местността „Смайлов чаир“. По отношение на искането ни за разпит на свидетел, същото е абсолютно допустимо в хода на производството пред съда, тъй като се доказва съдържание на документ изходящ от страната. С исканите свидетели ще  установяваме едни и същи обстоятелства, като единия ще бъде шофьор, а другия началник на  Отдел „Чистота“, който отговаря за съответния район.

Представям и моля да приемете удостоверение от Община Царево, че поземления имот на дружеството граничи с общински път четвъртокласен. Представям и всички  протоколи на общински съвет и решения от 2003г. от както са приети размера на такса на битови отпадъци. Представям искането на дружеството-жалбоподател за издаване на акт по чл.107 от ДОПК, преди падежа.

Други искания по доказателствата нямам към момента.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит един свидетел на ответника, при режим на довеждане, който да бъде разпитан в следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на ответника, че ако свидетеля не бъде доведен, в следващото съдебно заседание, ще бъде отменено определението за неговото допускане.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на втори свидетел, доколкото с двамата свидетели ще се установяват едни и същи обстоятелства.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.03.2018г. от 11.10ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.33 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: