ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 03.04.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,          ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  трети април                                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1957 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Н.П.К. - редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

За ОТВЕТНИКА  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ   на МВР град Бургас – редовно и своевременно призован, се явява ю.к. В., надлежно упълномощена.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор А.Ч..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Съдът докладва, че по делото  с входящ № 3190/30.03.2017 година е постъпила молба от адв.Т.М., процесуален представител на ищеца по делото, с която заявява, че поради ангажираност не може да присъства в днешното съдебно заседание, но не възразява да бъде даден  ход на делото.

Ю.К.В.- Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Ч.:Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

          Ю.К. В. - Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР Ч. - Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът докладва, че с цитираната молба адв.М., пълномощник на ищеца заявява, че няма да представя нови доказателства по делото и не възразява да бъде даден ход по същество. Представя писмени бележки и списък на разноските.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Ю.К. В. - Моля да оставите иска, предмет на производството без уважание по съображенията, изложени в  отговора на исковата молба. Правя възражение за прекомерност на адвокатското  възнаграждение в размер на 370 лева. Делото не се отличава с фактическа и права сложност, а и с оглед цената на иска моля размерът да бъде определен до минималния, в случай, че постановите решение, с което да уважите иска.

 

ПРОКУРОР Ч. - Моля да отхвърлите исковата претенция за заплащане на сума в размер на 200 лева и претендираната лихва в размер на 71.31 лева като като недоказана. Считам, че исковата претенция е основателна, съгласно тълкувателно решение №1/15.03.2017 година, където е постановено, че цитирам „изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалване и отмяната им представлява пряка и непосредствена последица по смисъла на чл.4 от ЗОДОВ. Защо считам, че не е доказана според мен. Само депозирания договор за правна помощ, за да  прецезираме пряката и непосредствена отрицателна последица. Трябва да има доказателства, че тази сума е платена. Моля за произнасяне в тази насока.

 

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: