ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,09.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети декември                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1957 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.Д.Ч., редовно призован се явява лично и адвокат Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът - началник на Районно управление „Полиция” Малко Търново, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Явява се свидетелят Х.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано против заповед № 51/27.08.2014г. издадена от началника на Районно управление „Полиция” Малко Търново, с която е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение” за срок от три месеца на жалбоподателя К.Ч..

 

АДВОКАТ Д. – Поддържам изцяло жалбата. Нямам други доказателствени искания, освен разпита на свидетеля, който присъства в залата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответната страна писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.2 от делото.

 

Пристъпва към разпит на допуснатия свидетел, като снема самоличността му както следва:

Х. Господинов М., 54 години, неосъждан, без дела и родство със страните. Работи в като оперативен дежурен в Областна дирекция на МВР Бургас.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Бихте ли разказали всичко, което знаете относно обаждане в РУП Малко Търново през лятото на тази година. За какво стана реч, кой ви се обади и какво ви каза?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Доколкото си спомням ми се обади щатния оперативен дежурен на управлението, който не е жалбоподателя и ми каза, че ще задържат чужд гражданин за 24 часа в Районното управление. Задържането е във връзка с трафик на наркотични вещества и при него няма информация за този случай. Тогава поисках да говоря с дежурния офицер на управлението на РУП Малко Търново, който беше жалбоподателя. Той ми доложи, че задържането е във връзка с намерени наркотични вещества на Митница Малко Търново и че това, което той знае е, че пратката е с адрес на получаване в гр.Бургас, пратката е открита в пътна чанта, и че колегите от Дирекцията са запознати и има човек, който придружава пратката. Каза, че само това знае и това ми каза, и, че случаят е станал към 11,00ч., а нашият разговор беше след 18 часа.

При това положение, като има такъв случай редно е аз, като оперативен дежурен, да знам. Аз трябва да знам, когато нашите служби работят по случая. Впоследствие се оказа, че са работили други служби – Митницата и ДАНС. Той спомена, че колеги от Дирекцията са запознати и колеги, които придружават пратката, не ми спомена, че са от ДАНС. Каза ми „Колеги от дирекцията”.

При това положение докладвах на директора на Областна дирекция на МВР, че има такъв случай и той също не знаеше и разпореди да изясня случая и тогава да му докладвам, поиска пълен доклад и за какво става въпрос. Звъннах на дежурния на митницата в Малко Търново, дежурният митничар - жена, която ми прочете какво се е случило от акта за митническо нарушение и ме уведоми, че по случая работи ДАНС. Това беше, което ме интересуваше и след това запознах директора.

ВЪПРОС на СЪДА – Кое ви накара от това, което жалбоподателят ви каза, да считате, че този случай е на МВР, на дирекцията в Бургас, кои негови думи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – „По случая работят колеги от дирекцията” – мисля, че това беше. Не съм слушал допълнително записа, не съм сигурен. „Колеги от дирекцията” мисля, че го каза. Не е уточнявал от коя дирекция.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Служителите на ДАНС дали са в сградата на тази дирекция? Местното звено на ДАНС, къде се намира и считате ли ги също за колеги?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Да, местното звено на ДАНС е в същата сграда, в която е дирекцията на МВР в Бургас. 

АДВОКАТ Д. – Нямам други въпроси.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

АДВОКАТ Д. – Нямам други искана по доказателствата.

 

С оглед изявлението на присъстващата в залата страна за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д. – Уважаема госпожо съдия, изцяло поддържаме подадената жалба. Считам същата за незаконосъобразна, издадена при съществени нарушения на административнопроизвоствените правила и моля да бъде отменена.

На въпросната дата е била проведена операция по задържане на наркотични вещества в Гранично контролно-пропускателен пункт Малко Търново, в която е била адресирана за гр. Бургас. След като е бил задържан извършителят от митническите служби и другите разследващи служби, те са приели, че пратката следва евентуално да бъде доставено в Бургас,за да се проследи крайния получател. Това е подсъдно на Окръжен съд на територията на РПУ и единствено на Районната прокуратура на Малко Търново е била дадена информация на дежурния офицер, тъй като лицето е било отведено до РПУ на Малко Търново и впоследствие, това което му е предадено като дежурен офицер, това е съобщил. Нито е извършена акция от служителите на РУП Малко Търново, нито жалбоподателят е бил запознат с тази реализирана акция. Считам, че са налице и съществени нарушения, тъй като не са спазена и процедурата по чл.205 и сл. от ЗМВР, но това съм го изложил в жалбата.

Моля да бъде отменена оспорената заповед. Самият дежурен офицер от управлението, който трябва да има повече информация, също е дал тази информация и защо единият е наказан, а другият не е.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: