ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 31.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесет и първи октомври              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1956 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИБЕРДРОЛА ИНМОБИЛИАРИЯ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА Началник Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево, редовно уведомен, се явява адвокат Н., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

 По хода на делото:

 АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството е образувано по жалба срещу АУЗД № АУ5213014627/27.04.2017г., издаден от старши инспектор в отдел „МДТ“ при Община Царево, потвърден с Решение № 47/14.06.2017г. на началник-отдел „МДТ“ при Община Царево.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт.

На 07.08.2017 г. е постъпила молба от жалбоподателя с направено искане за обединение на делата образувани по 11 броя негови жалби срещу АУЗД, които по негово твърдение са идентични. Постъпила е и молба от 13.09.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, с посочени въпроси.

 

АДВ. Н.: Уважаеми г-н председател, от името на представлявания от мен Началник отдел „Местни данъци и такси“ заявявам, че оспорвам жалбата като неоснователна. Атакуваният индивидуален административен акт е издаден при абсолютно спазване на административнопроизводствените правила и на материалния закон, като същият е издаден от компетентен орган.

Моля да бъде приета представената с жалбата административна преписка.

Представям и моля да приемете доказателства по опис, а именно заповед за изменяне на трудовото правоотношение на началника на отдел „МДТ“; докладна записка за одобряване на план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2017 г. заедно с решение на Общински съвет – Царево; извадка от Протокол № 13 от проведено заседание на Общински съвет – Царево и за Решение № 204 за одобряване на план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2017 г.; извадка от схемата за разполагане на контейнери за твърди битови отпадъци на територията на местността „Караагач“, „Рибарницата“ и „Смайлов чаир“ в с. Лозенец, Община Царево; заверени преписи на пътни листи 01.01.2017 г.-31.08.2017 г., както и протоколите за създаване на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол; всички фактури и преводни нареждания за заплащане на дължимите суми за депониране на отпадъци, както и справки за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците както и платежни нареждания за извършени плащания по чл. 60 от ЗУО.

По направеното от жалбоподателя искане за обединяването на производствата, съдът се е произнесъл вече по няколко дела, че няма да прави обединение на всички подадени жалби.

На второ място: моля да оставите без уважение искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, тъй като отговорът се съдържа и в издадения АУЗД, в който изрично са посочени размерите на всяко едно от трите условия, включващи ТБО по пера, поради което за същите не се изискват специални знания, а вторият въпрос считам, че е правен и съдът следва да отговори на него с крайния съдебен акт. Освен това, в доказателствата по делото още повече от представената заповед № РД-01- 662/18.10.2016 г. на кмета на Община Царево са определени районите, в които се извършва сметосъбиране, сметопочистване и извозване на територията, както и от представената в преписката скица е видно, че се касае за имот, който попада в урбанизирана територия, поради което моля да оставите без уважение искането на жалбоподателя.

 

          По искането на обединение на посочените от жалбоподателя дела, съдът след извършена служебна справка установи, че с посочените 11 броя жалби се оспорват различни административни актове, поради което не е налице идентичност на споровете по тях, респективно не са налице основанията за обединение на делата.

          По искането за извършване на експертиза, същото следва да се остави без уважение, защото отговор на първия поставен въпрос се съдържа в обжалвания административен акт, в който изрично са посочени размерите на всяка една от трите компоненти на ТБО, поради което за установяване на същите не са необходими специални знания, а вторият въпрос е правен и на него съдът ще отговори с окончателния съдебен акт. Освен това, ответникът в днешно съдебно заседание представи документи и писмени доказателства по отношение на релевантните факти, касаещи отговора на този въпрос. В кориците на делото е налична и Заповед № РД-01-662/18.10.2016 г., с която са определени районите на територията на Община Царево за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. Предвид отхвърлянето на направеното от жалбоподателя доказателствено искане за извършване на съдебно-счетоводна експертиза, съдът счете, че следва да му се даде възможност да ангажира други доказателства в подкрепа на своите тези.

 

          Предвид  горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства по административната преписка, както и тези, представени от страните по делото.

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс” ЕООД за обединяване на производството по административни дела № 1948/2017г., 1949/2017г., 1950/2017г., 1951/2017г., 1952/2017г., 1953/2017г., 1954/2017г., 1955/2017г., 1956/2017г., 1957/2017г. и 1958/2017г., всички по описа на Административен съд - Бургас.

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за извършване на съдебно-счетоводна експертиза по поставените два въпроса.

          УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата, от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания акт, включително и доказателства за отчетната стойност на процесния имот.

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.01.2018 г. от 9.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: