ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 13.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети март                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1956 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ибердрола инмобилиария риъл естейт инвестмънтс“ ЕООД, редовно уведомени, не изпращат представител. 

За ОТВЕТНИКА Началник Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево, редовно уведомен, се явява адвокат Н., с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.Р..

 

По хода на делото:

          АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството е образувано по жалба срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ5213014627/27.04.2017г., издаден от старши инспектор в отдел „МДТ“ при Община Царево, потвърден с Решение № 47/14.06.2017г. на началник-отдел „МДТ“ при Община Царево.

В открито съдебно заседание на 16.01.2018 г., съдът допусна извършване на съдебно-техническа експертиза, от вещото лице Р., която е изготвена и представена по делото в срок.

 

 

АДВ. Н.: Да се изслуша вещото лице.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

С.С.Р. – ** г., българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представила съм писмено заключение, копие от КВС и Регистър на земеделските земи в землището на с. Лозенец, които поддържам.

 

АДВ. Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да приемете заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими в рамките на внесения депозит.(изд. РКО – 300 лв. на 13.03.2018 г.)

 

АДВ. Н.: Нямам други доказателствени искания.

Моля да приключите събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Н.: Уважаеми г-н председател, от името на представлявания от мен Началник на отдел „МДТ“ при Община Царево, Ви моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана. Моля да присъдите направените от моя доверител съдебно-деловодни разноски, съгласно представения договор по делото за правна защита и съдействие. Представям Ви молба на основание чл. 80 от ГПК за извършените разноски и платежно нареждане.

Моля да ми бъде даден срок за представяне на писмени бележки.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: