ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 01.12.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи декември                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

 2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: И.Л. 

Прокурор: В.К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1956 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За протестиращата Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор К..

 

Ответникът по оспорването Общински съвет Несебър, редовно призован, се представлява от адв.К., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОРУРОР К.: Да се даде ход на делото.

АДВ.К.: Да се  даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас против чл.11,ал.1, т.3, т.4 и т.5 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, в частта й относно Глава ІІ „Процедура по издаване на резрешение за ползване за извършване на търговия на открито”.

 

ПРОКУРОР К.: Поддържам протеста. Нямам доказателствени искания.

АДВ.К.-Оспорвам протеста. Моля да приемете писмените доказателства. Нямам други доказателствени искания. Доказателствата са допълвани с второ писмо, преписката е пълна.

 

Като взе предвид становищата на страните за липса на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

                    ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, както следва: Заверено копие на Наредбата за реда и условията  за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър в сила от 05.07.2014 г.; Копие от интернет страницата на Общински съвет-Несебър, с която е публикуван проекта на Наредбата, на основание чл.26, ал.2 от ЗНА; Заверено копие от докладна записка вх.№ 089/26.02.2014 г. от кмета на община Несебър, с която на основание чл.28 от ЗНА проекта за наредбата е внесен за обсъждане и приемане на първо четене от Общински съвет-Несебър;  Решение №714 от протокол №22/24.03.2014 г. на Общински съвет-Несебър, с което е приета на първо четене Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър; Заверено копие на докладна записка вх.№229/08.05.2014 г. от кмета на община Несебър, с която на основание чл.28 от ЗНА проекта за наредбата  е внесен за обсъждане и приемане на второ четене от Общински съвет-Несебър; Решение №790 от протокол №23/02.06.2014 г. на Общински съвет-Несебър, с което е приета на второ четене Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър; Заверено копие на Протокол №21/18.03.2014 г. от заседание на Постоянна комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет, на което проекта за наредбата е внесен за гласуване и приемане на първо четене;  Заверено копие на Протокол №22/26.05.2014 г. от заседание на Постоянна комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет, на което  проекта за наредбата е внесен за гласуване и приемане на второ четене; Заверено копие на протокол №22/24.03.2014 г. на Общински съвет-Несебър, с който е приета на първо четене Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър; Заверено копие на протокол №23/02.06.2014 г. на Общински съвет-Несебър, с който е приета на второ четене Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър; Заверено копие на Нареждане от 26.05.2014 г. от председателя на Общински съвет-Несебър за обнародване, на основание чл.37, ал.3 от ЗНА във вестник „Слънчев бряг” на решение №790 от протокол №23/02.06.2014 г. на Общински съвет-Несебър; Заверено копие на страници №3,4 и 5 от бр.17/1876 от 01.07.2014 г.на вестник „Слънчев бряг”, в който е публикувана и обнародвана Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР К.: Моля да постановите решение, с което да уважите протеста срещу текстовете на Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър, като незаконосъобразни. В този смисъл са събраните по делото доказателства. Моля за присъждане на разноските в размер на 20 лева.

АДВ.К.- Моля да постановите решение, с което да отхвърлите протеста. Считам, че наведените хипотези не противоречат на нормата на чл.80 от ЗМДТ. Това се установява от обстоятелството, че административния орган може да отнема дадено разрешение. Да се приеме тезата, че в нормативния акт не може, означава по-скоро, че лицата с издадено разрешение за ползване могат да бъдат поставени в неравностойно положение, тъй като нормата на чл.80 не е изчерпателна, в която страните могат да прекратят действието по взаимно съгласие или да изменят когато площта се увеличава. Считаме, че издадената Наредба по своята правна същност урежда правни отношения с начина на осъществяване на търговска дейност на открито. Общинският съвет е уредил реда, по който се издават разрешения за търговска дейност, съгласно нормата на чл.21,ал.1, т.13 от ЗМСМА. След като закона е казал,  че Общинския съвет може да приеме инструкция, същия може да урежда обществени отношения, за които е налице празнота.Считаме, че Общинския съвет е въвел условията, при които се издават разрешенията, определен е образеца за който се издава и условията, при които ще се ползва, както и квадратурата.Това всичко е описано в чл.9 ал.4 от Наредбата.Правната логика сочи, че органа има право да отмени, ако са нарушени тези условия.За да се приеме обратното, считаме че веднъж издадено разрешение, то не може да бъде отменено, нарушава обществените отношения, уредени в тази Наредба. Протестът считам, за неоснователен. Относно разноските считам, че не е представен списък, не представено платежно нареждане, не са изпълнени условията на чл.80 от ГПК и моля да не бъде прието това искане.

 

Съдът, обявява устните състезания за приключили.

 

Съдът уведоми страните, че ще обяви решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:05 часа.

 

 

              СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: