ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 10.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на десети декември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1956 по описа за 2014 година.                  

        

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МДЛ „Лина” ЕООД, редовно призован, представлява се от адвокат П. К. Ш., с пълномощно на л.45 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат Ю.Д.Б., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по МДЛ „Лина” ЕООД против Заповед № РД 16-907/09.09.2014година на кмета на община Поморие, с която е определена „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Гогов-Коруджиев-Лъджева” ООД за спечелил търга за отдаване под наем на недвижим имот представляващ идентификатор по КК и КР 57491.501.296.1 - собственост на община Поморие. Иска се отмяна на обжалваната заповед, като незаконосъобразна.

 

УКАЗВА на страните, че на основание чл.170, ал.1 от АПК в доказателствена тежест на кмет на община Поморие е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в Заповед № РД 16-907/09.09.2014година на кмета на община Поморие, и изпълнението на законовите изисквания при издаването на тази заповед;

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 8149/03.11.2014 година от процесуалния представител на жалбоподателя, с искане да бъде представена по делото преписката от ответника свързана с провеждането на търга за отдаването под наем на лабораторията, и по–конкретно документите представени от дружеството-жалбоподател, протоколите за отстраняването на дружеството от търга и последващите административни актове. С писмо вх.№8145/03.11.2014 година от жалбоподателя е направено уточнение да се изиска заявление с рег.№ ОССД-69/02.09.2014година на община Поморие, заедно с приложените към него документи; копие от пълния комплект тръжна документация подаден от МДЛ „Лина” ЕООД за участие в търга; протокола от 03.09.2014 година на комисията за отстраняване от търга на МДЛ „Лина”ЕООД; заповед №16-884/01.09.2014 година на кмета на община Поморие; Заповед № РД-16-907/09.09.2014 година на кмета на община Поморие.

 

АДВОКАТ Ш.: Поддържам жалбата на изложените в нея основания, както ѝ докладваната от съда молба. Нямам възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. Поддържам молбата от 12.11.2014 година за представяне на доказателства от кмета на община Поморие. Във връзка твърдяната от нас незаконосъобразност на оспорения акт искам да добавя, че със Заповедта е отдаден под наем имот, който представлява обект публична общинска собственост, а съгласно изискванията на чл.17, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, части от имоти - публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до 5 години. В процесната заповед срока е 10 години, което е в нарушение на тази Наредба, поради което е незаконосъобразна.

Предвид на обстоятелството, че не са представени исканите от нас доказателства от ответната страна, представям на съда, обявата с която е открита процедурата за провеждане на търга, където е описан имота, Акт за общинска собственост № 2115/2002 година и кадастрална скица на сградата, в която се намира процесния обект.

Исканата от нас преписка е необходима във връзка твърдението на ответника, че има документи, които не отговарят документите по типовата документация за търга.

 

Съдът предоставя на адвокат Б. документите представени днес от адвокат Ш., запознаване и изразяване на становище.

 

АДВОКАТ Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Запознах се с представените доказателства и не възразявам да се приемат. По отношение на искането за изискване на преписката, представям на съда в днешното съдебно заседание и моля да приемете в цялост документите на жалбоподателя за участие в тръжната процедура.

 

Съдът предоставя на адвокат Ш. документите представени от адвокат Б., за запознаване и изразяване на становище.

 

АДВОКАТ Ш.: Запознах се с представените документи. Поддържам искането за разпит на свидетел, с който ще установяваме какво се е случило по време на търга, тъй като това което е основание за недопускане на жалбоподателя до търга не отговаря на фактическото положение. Свидетелят е Чавдар Христов Карабаджаков, който е бил представляващ МДЛ „Лина”ЕООД за търга.

 

АДВОКАТ Б.: Възразявам по искането за допускане на гласни доказателства за установяване на тези факти и обстоятелства, тъй като видно от изложените в жалбата основания недоволството е по отношение неправилно прилагане на Наредба №1 на община Поморие и неправилно квалифицирани, според жалбоподателя по чл.64, ал. 5 и ал.6 от НРПУРОИ, основания на Комисията за недопускането им до търг. Всички относими доказателства по делото се установяват от наличните писмени доказателства

 

По доказателствените искания на страните съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка, както и в днешното съдебно заседание от двете страни документи, като писмени доказателства по делото;

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адвокат Ш. за допускане на гласни доказателствени средства за установяване на обстоятелството какво се е случило на самия търг, доколкото предмет на установяване са ясно посочените в жалбата твърдения за незаконосъобразност на обжалваната заповед, където не се съдържат обстоятелства по самото провеждане на търга, поради което обстоятелството какво се е случило на проведения търг са неотносими за настоящото производство.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

АДВОКАТ Ш.: Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането им.

 

АДВОКАТ Б.: Няма да соча други доказателства. Делото е изяснено от фактическа страна и моля да се даде ход по същество.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Ш.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което отмените оспорената Заповед на Кмета на Община Поморие по съображения изложени в жалбата и днес допълнени в съдебно заседание.

Моля да бъдат присъдени в полза на доверителя ми направените по делото съдебно-деловодни разноски, като заявявам, че не представям списък за разноските по чл.80 от ГПК.

Съобщенията по делото, моля да бъдат изпращани чрез мен на адреса посочен в пълномощното, приложено по делото.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаеми г-н съдия, моля да оставите без уважение жалбата, като неоснователна и недоказана. Обжалваната заповед е издадена от компетентно лице, в кръга на правомощията му като са спазени процедурните и законовите изисквания за издаването ѝ. Заповедта е мотивира, правилна и законосъобразна, поради което жалбата следва да се остави без уважение.

Считам, че изложеното в протокола на тръжната комисия отговаря на действителността, като основанията са подробно посочени за отстраняване на жалбоподателя от търга и поради което считам, че фактическата обстановка от ответника е правилно установена и заповедта е законосъобразна.

Относно искането за присъждане на разноски, същото да не се уважава, тъй като не е придружено със списък по чл.80 от ГПК за разноските.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.19 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: