ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018,16.10.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети октомври                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:  Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1955 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.К.Б., редовно призован, се явява лично и с адвокат Ц., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление Несебър към ОДМВР гр.Бургас – П. К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

В залата присъства прокурор при Окръжна прокуратура Бургас – Андрей Червеняков.

ПРОКУРОРЪТ: Правя искане за встъпване в процеса на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК, поради важен обществен и държавен интерес.

Съдът с оглед изявлението на прокурор при Окръжна прокуратура Бургас и на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК,

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като страна в процеса Прокуратурата на Република България, която се представлява от прокурор при Окръжна прокуратура Бургас – Андрей Червеняков.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Х.К.Б. против решение рег.№ 304р-17713/11.07.2018г. издадено от началника на РУ Несебър към ОД на МВР Бургас, с което му е отказано издаването на разрешение за носене, употреба и съхранение на един брой късо бойно оръжие и боеприпаси за него.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалвания административен акт.

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№10330/17.09.2018 г. от ответника, с приложени към него доказателства , а именно копие от преписките от първоначалното издаване на разрешение за носене, употреба и съхранение на един брой късо бойно оръжие, както и последвалите го подновявания.

АДВОКАТ Ц.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приемат така представените по делото доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуална допустима. Моля да приобщите всички представени документи от административния орган. Нямам доказателствени искания.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата, административната преписка и писмо вх.№10330/17.09.2018г..

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ Ц.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата на моя доверител и присъдите разноските, съобразно списък който представям. Видно е от административната преписка, че на моя доверител петкратно му е издавано разрешение за носене, употреба и съхранение на един брой късо бойно оръжие, като мотивите за поисканите разрешения не са били променяни, т.е. при една и съща обстановка 5 пъти моят доверител е заявял поисканото разрешение по ЗОБВВППИ, като едва на 6-я път административният орган без да обосновава защо счита, че са налице предпоставките на чл. 58, ал.1, т.10 от ЗОБВВППИ, е отказал издаване на поисканото разрешение. Поради тази причина, моля да уважите жалбата с последиците по закон. Представям списък на разноските.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам казаното от адвокат Ц.. Това след толкова години да откажат разрешение е непонятно. То това създава едно отношение към нещата към, носеното на оръжие и не случайно съм поискал преди време разрешение, защото съм имал сериозни мотиви и сега са по сериозни. Този отказ го приемам като репресия спрямо мен, така да кажа. Нямам провинения

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите оспорването. Издаденият отказ е законосъобразен, правилен и обоснован. Административният орган, в чиято дискреция е, в хипотезата на оперативна самостоятелност е издал административния акт, независимо дефицитите, които да обосноват причина за издаване на разрешение за носене, употреба и съхранение на един брой късо бойно оръжие, е направил необходимото да извърши проверка по постоянен адрес и месторабота на лицето, както и в масивите на МВР, за да обезпечени евентуална основателност и да издаде разрешение. Такова обезпечаване не е било налице, тъй като не е налице потенциална опасност за живота и здравето на жалбоподателя, както в лично качество, така и във връзка с изпълняваната от него дейност. Моля да отхвърлите оспорването и потвърдите издаденото решение на административния орган.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: