ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 23.01.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1955 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево, редовно призован, се представлява от адв. Н., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

адв. Н.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 12718/27.11.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, в която е изразено становище относно допустимостта, респективно относимостта на представените от ответника документи в предходно съдебно заседание към предмета на спора. Формулирано е и искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на конкретно поставен в молбата въпрос.

 

Адв. Н.: Запознат съм с молбата. По отношение на възраженията твърдя, че така представените доказателства са допустими към предмета на спора. На следващо място предвид направеното възражение, че пътните листи не установяват извършването на дейност - сметопочистване и сметоизвозване на първо място в тях е изписано, че се минава и през м. „Смайлов чаир“, к-г „Корал“, но предвид обстоятелството, че доказателствената тежест е наша моля да допуснете до разпит свидетел, който да удостовери фактите, които следва да докажем, а именно, че се извършва това сметосъбиране и сметоизвозване за тази местност и конкретно за имота -собственост на жалбоподателя. Запознат съм с искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на конкретно поставен въпрос, а именно попада ли имота на жалбоподателя в район, който с процесната заповед е определен за осъществяване на дейности по сметосъбиране и сметоизвозване  считам, че от представеното по делото писмено доказателство, в това число и самата заповед на кмета на Община Царево се съдържа отговор на така поставения въпрос. Независимо от това, ако съдът приема искането за основателно моля към така формулирания въпрос вещото лице да отговори и на въпроса: „Дали поставените на място контейнери за сметосъбиране, тип „бобър“ отговарят по месторазположение и брой по представената в предходно съдебно заседание план-схема?“

 В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете удостоверение от Общинска администрация гр. Царево, че процесният имот граничи с общински път, стария път Царево-Бургас; както и искането от жалбоподателя на основание  чл. 107 ДОПк за издаване на атакувания административен акт и протоколи на решения на Общински съвет- Царево за приемане на промилите за съответните години. На този етап нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът, с оглед формулираните от страните доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените в предходно съдебно заседание документи от процесуалния представител на ответника, както и днес представените такива като писмени доказателства по делото.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши проверка и оглед на място да отговори на въпрос, формулиран в нарочна писмена молба (л. 194 от делото), депозирана от дружеството-жалбоподател. При отговора на така поставения въпрос вещото лице следва да отговори и на въпроса „Налични ли са в местността „Смайлов чаир“ (където е разположен и имота на дружеството-жалбоподател) съдове за сметосъбиране и ако такива са налични същите отговарят ли по месторазположение и брой на тези, посочени в представената по делото план-схема?“

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допусната експертиза в размер на 300,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Определя за вещо лице С.Ж.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.04.2018 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: