ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 03.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети април                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1955 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево, редовно призован, се представлява от адв. Н., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице инж. С.И..

 

По хода на делото:

адв. Н.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 26.03.2018 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв. Н.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

инж. С.Ж.И. - ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че заключението е изчерпателно и пълно, поради което моля същото да бъде прието.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на други поставени към вещото лице въпроси

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице И., на което определя възнаграждение в размер на 375.00 лв., 300.00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит./изд. РКО 300 лв. – 03.04.2018 г./

задължава жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 75.00 лв., представляваща доплащане по изготвената и приета от съда съдебно-техническа експертиза. При неизпълнение в указания срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

адв. Н.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

с оглед становището на процесуалния представител на ответника и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. Н.: Уважаеми г-н председател, от името на представлявания от мен началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево Ви моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите издадения ИАА. Моля да ни присъдите направените по делото разноски съгласно представения списък, приложения договор за правна помощ и съдействие и платежно нареждане. Моля за срок, в който да изготвя и представя подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя на възможност на процесуалния представител на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: