ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 24.10.                                                                            град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти октомври                   две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1954 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя С.И.К., редовно уведомен, се явява адв. Х. - дъщеря на жалбоподателя. Представя удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца на Община Бургас.

За ответника - началник на Второ РУ, ОД МВР Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Съдът докладва постъпило по делото становище с вх. № 11627/22.10.2018 г. от ответника, в което сочи, че не възразява да се даде ход на делото в негово отсъствие и изразява становище по съществото на спора.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Адв. Х.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на С.И.К. *** против отказ рег. № 434р-10415/22.06.2018 г. на началника на Второ РУ, ОД МВР Бургас, да бъде подновено разрешение за съхранение и носене на късо огнестрелно оръжие.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Адв. Х.: Уважаема г-жо председател, от името на баща ми оттеглям жалбата, като моля да прекратите образуваното пред Вас административно дело.

 

Съдът, като взе предвид изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя, което по същество представлява десезиране на съда от разглеждане на спора по настоящето дело, намира, че жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Ето защо и на основание чл. 155, ал.1 АПК, вр. чл. 159, т. 8 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.К. против отказ рег. № 434р-10415/22.06.2018 г. на началника на Второ РУ,  ОД МВР Бургас, да бъде подновено разрешение за съхранение и носене на късо огнестрелно оръжие.

прекратява производството по административно дело № 1954 по описа за 2018 г. на Административен съд Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя, а за ответника - от уведомяването.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:05 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: