ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,01.11.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На първи ноември                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1954 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15.27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИБЕРДРОЛА ИНМОБИЛИАРИЯ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Местни данъци и такси“ при ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, представлява се от адв.Н., представя пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА молба от адв.С. - пълномощник на жалбоподателя, с която не възразява да се даде ход на делото, прави доказателствено искане за назначаване на експертиза с посочени в молбата въпроси.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Н.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

        

         Адв.Н.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете представените с административната преписка доказателства.

Запознат съм с докладваната днес молба и моля да оставите искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза без уважение, тъй като отговора на първия въпрос се съдържа в атакувания АУАЗД, в който изрично са посочени размери на всяка една от трите услуги включени ТБО, поради което за установяване на същите не се изискват специални знания.

А относно втория въпрос от молбата, в административната преписка се съдържа заповед на кмета на Община Царево Заповед № РД 01-662/18.10.2016г., с която са определени районите на територията на общината, в които се извършва сметосъбиране, сметопочистване и сметоизвозване. Освен това и от представената скица към преписката е видно, че имотът е урбанизирана територия и затова считам, че не следва да се уважава искането за експертиза.

В днешно съдебно заседание представям доказателства по опис, предвид нашата тежест за доказване на компетентността на органа, който е издал решението, пътни листи за периода, през който е извършено сметосъбиране, сметоизвозване и почистване, одобрена план-сметка за дейност „Чистота“, както и заплатените услуги за депониране на битови отпадъци при извозването им. Фактурите са издадени от Община Созопол и платежните нареждания.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените с жалбата писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства и административната преписка, както и тези, представени в деншно съдебно заседание от адв.Н..

 

Намира, че  следва да бъде допусната експертиза,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите, формулирани в докладваната днес молба на адв.С..

Експертизата да се извърши от вещото лице Н.К.при депозит в размер на 100 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщаването.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 13.12.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.34 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: