ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 29.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети септември             две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1954 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:58 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ -         О.М.М., редовно призован, не се явява. За него – адв. К., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Областна дирекция на МВР гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт В., с представено от днес пълномощно.

За Окръжна прокуратура – Бургас, редовно призовани, се явява прокурор Маринова.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

              Делото е образувано по повод искова молба от О.М.М. против ОД на МВР-Бургас, с която е формулирано искане за постановяване на съдебен акт по силата на който ответникът по иска – ОД на МВР-Бургас да бъде осъден да заплати в полза на ищеца причинени имуществени вреди в размер на 150 лв. ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба в резултат на установено от ответника незаконосъобразно НП.

 

         АДВ. К.: Поддържам исковата молба. Моля да приемете влязлото в сила решение на НРС, което представям в заверен екземпляр. Представям списък с разноските – държавна такса и адвокатско възнаграждение.

         ЮРИСКОНСУЛТ В.: Считам, че искът е неоснователен. Претендираните разноски се дължат на договорни основания и не са в пряка и непосредствена последица от увреждането, с оглед на което не са налице предпоставките по чл. 1 от ЗОДОВ.

Няма да соча доказателства. В допълнение искам да заявя, че от представения в днешно съдебно заседание препис от решението на НРС не се установява изобщо да е осъществено процесуално представителство, като изрично е посочено, че в съдебно заседание жалбоподателя не се явява и не изпраща представител. По делото не са представени доказателства относно размера и фактическото плащане на претендираното възнаграждение.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че искът е процесуално допустим.

Моля да бъдат приети представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

         С оглед становищата на страните и поради липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства, както и тези депозирани в днешно съдебно заседание.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. К.: Моля да постановите решение, с което да уважите подадената от нас искова молба. Изложили сме съображения в същата. Моля да имате предвид, че О.М. е претърпял вреди от незаконосъобразните действия и бездействия на ОД на МВР. Практиката е в полза на пострадалото лице, поради което моля да уважите молбата и ни присъдите разноските за двете инстанции.

         ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да постановите решение, с което да оставите исковата молба без уважение като неоснователна и недоказана. В подкрепа на това мое твърдение, моля да имате предвид и следното: претендираните разноски освен, че не са в пряка последица от увреждането, недопустимо е претендирането им в производство по обжалване. След като се допуска присъждане на разноски, претендирането им по ЗОДОВ в друго исково производство представлява заобикаляне на закона. В този смисъл е Решение № 5993/25.05.2015 г. на Върховен административен съд по административното дело № 9252/2014 г.

Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. 

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.

         ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете, че предявеният иск е неоснователен. Считам, че в настоящото производство не са събрани категорични доказателства, че адвокатското възнаграждение е платено - ерго не са безспорни доказателствата за това, че ищецът е претърпял имуществени вреди. При липса на една от кумулативните предпоставки на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ считам, че искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: