ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 02.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На втори октомври                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1953 по описа за 2018 година       

На именното повикване в 10:20 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Д.Б., редовно уведомена, явява се лично и с адвокат Д.И.от АК - Бургас, преупълномощен от адвокат Ж.Б., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание

За ОТВЕТНИКА Директор на ТП на НОИ – Бургас, редовно уведомен, се явява гл. юрисконсулт Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото

 

Съдът, с оглед становищата на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:        

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 1012-02-103#3/03.07.2018 г. на директора на ТП на НОИ-Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 2113-02-3356#3/13.02.2018г. на ръководителя на пенсионно осигуряване на ТП на НОИ-Бургас, с което на основание чл.68, ал.3 от КСО й е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Административният орган е представил в цялост преписката по която е издаден оспореният административен акт.

 

АДВ. И.: Поддържам жалбата.

Представям становище заедно с приложени към него два документа - заверен препис от Постановление № 2/26.01.1983 г. на МС заедно с издаденото на жалбоподателката удостоверение, с което се признава трудов стаж за конкретния период, посочен в него. Постановлението е акт на Министерски съвет, с който се урежда въпроса за стажа. Представям и удостоверение от работодателя, за да послужи за удостоверяване на факти.

Няма да соча доказателства. Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата, като неоснователна и недоказана.

Представили сме административната преписка, която моля да бъде приета.

По отношение на представеното в днешно съдебно заседание удостоверение образец УП-3 с изх. 16/13.09.2018 г., същото не е представено пред административния орган към настоящия момент. Освен това, следва да се има предвид, че съгласно чл. 69, ал. 2 Наредбата за трудовоправното положение на задграничните служители е отменена, приета с ПМС № 60/1980 г., като трудовият стаж на жалбоподателката се установява с удостоверение издадено от съответното ведомство, в чиято система е задграничното представителство. Представено е такова удостоверение, но не е издадено по съответния ред, който цитирах. Освен това, моля да имате предвид, че в хода на административното производство контролен орган на ТП на НОИ - Бургас е извършил проверка на същото предприятие, където е издадено цитираното удостоверение и не е открил документи, въз основа на които административният орган да зачете стажа на жалбоподателката, положен в това предприятие.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. И.: Това, че административният орган не е намерил доказателства, не може да бъде обстоятелство как да се тълкуват правата в полза на жалбоподателката. Трудовият стаж може да се доказва с всички доказателствени средства. В трудовата книжка на жалбоподателката са записани обстоятелствата, които следва да бъдат взети предвид. Административният орган е отказал да приеме тези доказателства. В този смисъл, въпреки непрестанните усилия на жалбоподателката да посочва обстоятелства, без мотиви и без някакви обсъждания административният орган ги игнорира, което не е залегнало в основните принципи „добросъвестност“ и е в тежест на административния орган.

Няма да соча доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени в днешно съдебно заседание от жалбоподателя.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. И.: Уважаеми г-н председател, моля да се произнесете с решение и да уважите подадената жалба, като отмените решението, с което е оставено в сила разпореждане на Ръководителя на пенсионно осигуряване, с което е отказано да бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Моля да бъде съобразено и обстоятелството, че в закона не е налице такова нормативно изискване да се представи удостоверение, което да послужи за вписаното в трудовата книжка обстоятелство. Намирам, че жалбоподателката не е нормативно обременена от тежестта да търпи вреди. Дори и да не беше представила подобно удостоверение, което сме представили, а не намирането или не издаването на удостоверение за признаване на трудов стаж не може да бъде тълкувано или прилагано в нейна вреда. В този смисъл, намирам, че следва да бъде отменено решението и върната преписката на административния орган, за да бъде признато оспорването на жалбоподателката.

Моля да се произнесете в този смисъл и да бъдат присъдени направените от жалбоподателката съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаеми г-н административен съдия, моля да постановите решение по същество, с което да оставите жалбата без уважение и да потвърдите обжалваното решение на директора на ТП на НОИ – Бургас, като правилно и законосъобразно постановено. Изложили сме съображения в самото решение на директора.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:30 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: