ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1953 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Царево, редовно призован, се явява адвокат Н., редовно упълномощен.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от пълномощника на жалбоподателя, с която моли ако не са налице процесуални пречки да се даде ход на делото и прави искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, като са формулирани въпроси към вещото лице. Моли съдът да приеме, че делото не се отличава с фактическа или правна сложност и в случай на претенция за заплащане на възнаграждение, да определи същото в минимален размер по закона за правната помощ, респ. Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

АДВОКАТ Н.: Оспорвам жалбата.

Представям Ви доказателства по опис, с които целя да докажа реално предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане в депа и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от пълномощника на ответника в днешно съдебно заседание под опис.

Като основателно следва да бъде уважено искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроси, изрично формулирани в писмена молба, депозирана по делото на 26.10.2017 г.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от пълномощника на ответника в днешно съдебно заседание под опис.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроси, формулирани в писмена молба, депозирана по делото на 26.10.2017 г. (л. 80).

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице, в размер на 350 лева, които да се внесат от жалбоподателя в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението.

За вещо лице НАЗНАЧАВА С.А..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.02.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: