ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 23.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и трети октомври                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1952 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ИБЕРДРОЛА ИНМОБИЛИАРИЯ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД, редовно и своевременно призован,  не изпраща представител. 

 

          ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ при ОБЩИНА ЦАРЕВО редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща за представител адв.Г.Н., редовно упълномощен, с представено пълномощно по делото в дн.с.з.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от адв.М.С., процесуален представител на жалбоподателя вх.№11147/ 23.10.17 година,с която същата заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ. НИКОЛОВ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                   

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

           На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Делото е образувано по жалба от „ИБЕРДРОЛА ИНМОБИЛИАРИЯ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, ЕИК 175401848, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Цар Освободител № 14, ет.1, представлявано от управителите М.А.Г.Т.и Ф.Д.М. П., чрез пълномощник адвокат М.С. от САК, против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ 5213014634/27.04.2017г., издаден от Н.К.М.на длъжност старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при община Царево, потвърден с Решение № 40/14.06.2017г. на началник отдел „МТД” при община Царево.

Иска се отмяна на оспорения административен акт като незаконосъобразен или алтернативно да бъде намален размера на задължението с таксите за сметосъбиране и сметоизвозване – 1.8 промила.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт. 

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

                 Съдъ докладва, че с цитираната молба вх.№11147/23.10.2017 година от името на жалбоподателя е направено искане за  допускане и възлагане на съдебно счетоводна експертиза, която да отговори на два въпроса, посочени в молбата:1.На каква база органът по приходите е изчислил ТБО, като посочи в какъв размер са опредлени всеки един от трите компонента на ТБО? 2.На базата на какви документи процесния имот е бил опредлени попада ли той в територията, в която се извършват дейности по сметосъбиране и сметоизвозване?

АДВ.НИКОЛОВ: От името на представлявания от мен орган заявявам, че оспорвам като неоснователна жалбата. По проекто-доклада нямам възражения. Същият е изчерпателен, точно е определен предмета на делото. Представям и моля да приемете  писмени доказателства, както следва:  Схема на разположение на контейнерите за битови отпадъци, одобрена от кмета на Община Царево за процесните територии,  представям пътни листи, заварени от Община Царево за периода от 02.01.2017г.до 31.08.2017г. за извършено сметосъбиране и сметоизвозване до съответното депо.  В тази връзка представям и моля да приемете  заповед №ТЗ-11-183 от 10.10.2012 година на Кмета на Община Царево, с която е преназначен началник отдел „Местни данъци и такси“ във връзка с материлно-правната му компетентност. Представям план-сметка за приходите и разходите на дейност „Чистота“ за 2017 година и протокол №13, ведно с решение №204 на Общински съвет град Царево за одобряване на план сметката. Представям в два екземпляра и за жалбоподателя. Относно исканата експертиза: Считам, че експертизата е допустимо като доказателествено средство, но от атакувания акт за установяване на задължения по декларация е видно, че в графичната му таблица са описани за всеки един от компонентите  за ТБО, кое за какво се отнася, но  предоставям на съда. По втория въпрос считам, че не следва да се допуска, тъй като не е от компетентността на вещо лице счетоводител. На второ място в приложената административна преписка  е заповед №РД 01-662 от 18.10.2016 година,  издадена от кмета на Община Царево са определени районите за сметосъбиране и сметоизвозване и на стр.№3 от пункт 9, с.Лозенец е записано мест.“Смайлов чаир“ /к-г Корал/ като район за сметосъбиране и сметоизвозване. На вторния въпрос считам, че не следва да се дава отговор. Считам, че отговора на втория въпрос следва да бъде изготвен от специалист геодезист, а не икономист, тъй като се касае за индивидуализаця на имот, които попада в обхвата на къмпинг „Корал“. Нямам доказателствени искания към настоящия момент.

Съдът намира, че представените в днешното съдебно заседание  писмени документи от процесуалния представител на ответната срана са относими към предмета на разглеждане, поради което

        О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА писмените документи, представени от процесуалния представител на ответната страна, а именно: Схема на разположение на контейнерите за битови отпадъци, одобрена от кмета на Община Царево за процесните територии; пътни листи – за месец януари 2017 г.-8 бр., месец март 2017 г.- 22 бр.,месец април 2017 г.-20 бр., месец май 2017 г.- 14 бр., месец юни 2017 г.- 28 бр.,месец юли 2017 г.-30 бр., и месец август 2017 г.- 31 бр.;  заповед № №ТЗ-11-183/10.10.2012 година на Кмета на Община Царево; докладна записка  рег.№ 07-01-16/20.01.17 г.на кмета на Община Царево, относно одобряване на план- сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2017 година, протокол №13/31.01.2017 година от заседание на Общински съвет град Царево, ведно с решение №204 за одобряване на план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2017 годита на територията на Община Царево.

С оглед искането на процесуалния представител на жалбподателя  за допускане и възлагане на съдебно-счетоводна експертиза, съдът счита, че същото е основателно по отношение на първия въпрос, посочен в молба вх. 11147/ 23.10.2017 година. По отношение на втория въпрос, с оглед неговия характер, отговор по него би могъл да изготви  специалист-геодезист, а не икономист, поради което

 

                                      О П Р ЕД Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото съдебно-счетоводна експертиза (ССЕ), която да отговори на въпрос №1, поставен в представена по делото молба от името на процесуалния представител на жалбоподателя с входящ №11147/23.10.2017 година.

НАЗНАЧАВА  за вещо лице  С.В.А., която да отговори на поставения въпрос след запознаване с материалите по делото, като определя депозит в размер на 200.00/двеста/ лева,  който да бъде внесен от жалбоподателя в тридневен срок от получаване на  съобщението.

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя,  че  следва да учточни дали желае  назначаването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпрос №2 от молбата с вх.№11147/23.10.2017 година,  като определя за това тридневен срок от получаване на съобщението.

В случай, че направи такова искане, следва в посочения срок да внесе депозит в размер на 200.00 /двеста/ лева за СТЕ.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото  и го НАСРОЧВА за 18.12.2017 година от 13:00 часа, за която дата и час страните  се считат за редовно уведомени.

 

Указва на вещото лице, че следва да  изготви заключението не по-късно от седем дни преди датата на следващото съдебно заседание.

 

          Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: